Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pulsdetonationsmotorn - Experiment och beräkningar.

Pulsdetonationsmotorn - Experiment och beräkningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Roman Nils, Sandberg Bertil, Carlsson Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0462--SE)
Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från experiment med och termokemiska beräkningar för en pulsdetonationsmotor med fördetonator. Bland framkomna resultat märks främst: · Initieringen av detonation i fördetonatorn är inte speciellt känslig för blandningsförhållandet, F, mellan bränsle och oxidator. · Val av insats i huvudkammaren påverkar initieringen av detonation. En av insatserna gav i några fall detonation utan extra tillsats av syrgas. Lägsta totalmängd extra syrgas för att erhålla säker detonation var ca 1.9% av totaltrycket. · Missade detonationer och sena DDT-övergångar tycks ha en begränsad inverkan på medeldragkraften och på den specifika impulsen. Det är därför troligt att en mindre förekomst av dylika fel skulle ha ringa betydelse i en multipulsmotor. · Överensstämmelsen mellan beräknade värden (Cheetah-koden) på detonationshastigheten och på det drivande trycket och experimentellt erhållna värden är god särskilt då dimensionerna på motorn är tillräckligt stora och då en fullständig detonation hinner utvecklas. Beräkningen underskattar dock den specifika impulsen. · För en acetylen/luft motor där ingen extra syrgas behövs i huvudkammaren visar beräkningarna att det inte finns någon anledning att använda ett blandningsförhållande som överstiger 1.7. Motorns bränsleeffektivitet blir bättre ju lägre F som behövs, men om F är lågt (<1) reduceras dock både dragkraften och detonationshastigheten (maxfrekvensen) avsevärt. Även initieringen av detonation försvåras om F sjunker.
Abstract In this report a presentation is given of experiments and thermo-chemical calculations on a pulse detonation engine, equipped with a pre-detonator. The main results are the following: · The possibility to initiate a detonation in the pre-detonator is only weakly dependent on the equivalence ratio, F, of fuel and oxidator. · The choice of insert used in the main chamber has an impact on the detonability. With one of the tested inserts, detonation was in some cases achieved even without the addition of excess oxygen. The least amount of excess oxygen needed to ensure detonation was found to be 1.9 % (by partial pressure). · Detonation failure and late DDT seems to have a limited impact on the mean thrust and on the specific impulse. Hence, in a multi-pulse engine a few of such "glitches" will probably be tolerable. · Thermo-chemical calculations using the Cheetah-code can be used to predict the detonation velocity and the thrust generating pressure, especially if the engine dimensions are large enough and a complete detonation is achieved. · In an acetylene/air driven PDE, calculations show that the equivalence ratio, F, should not exceed 1.7. The fuel efficiency will increase with decreasing F. However, if F is to small (<1) the impact on thrust and detonation velocity is rather strong. Furthermore, the detonability decreases as F decreases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182