Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fysisk belastning och prestation. Effekter av ålder och erfarenhet vid aktiviteter inom räddningstjänsten.

Fysisk belastning och prestation. Effekter av ålder och erfarenhet vid aktiviteter inom räddningstjänsten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Danielsson Ulf, Leray Henri, Bergh Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0467--SE)
Nyckelord Räddningstjänst, ålder, kön, fysisk kapacitet, prestation, träning, rescue services, age, gender, physical capacity, performance, experience, training
Sammanfattning Rökdykning har ansetts vara den fysiskt mest krävande aktiviteten inom räddningstjänsten. Den här studien visar att även mer frekventa aktiviteter (slangkorgbärning, slangutläggning, återställning av materiel, livräddning) kan vara lika ansträngande om dessa genomförs i raskt tempo. I studien deltog 50 heltidsanställda brandmän, 23 till 55 år gamla. Dessutom deltog 80 unga aspiranter, medelålder 27 år och 5 fysiskt vältränade, unga kvinnor. Erfarenhet och vana med utrustningen förväntades ge kortare tider och eller bättre kvalitet på arbete. Detta kunde inte verifieras. Genomgående gjordes delmomenten snabbare och bättre ju yngre brandmännen var. Ännu snabbare var aspiranterna som helt saknade yrkeserfarenhet. Dock bedömdes kvaliteten i utfört arbete som något sämre än brandmännens, undantaget gruppen med flest år i tjänsten som var än sämre. Bland männen bedömdes de äldsta ha gjort arbetet sämst och långsammast. Inkluderas kvinnorna ansågs dessa ha gjort kvalitetsmässigt sämst arbeten. De var också långsammast undantaget slangkorgbärning och slangutläggning där de presterade ungefär som den äldsta gruppen brandmän. Uppenbarligen så bör unga aspiranter med kort introduktion kunna genomföra brandmannaaktiviteter lika bra och snabbare än brandmän i allmänhet. Det är fördelaktigt eftersom kompetenta brandmän kan fås relativt snabbt. Ett problem är de äldre brandmännen. Uppenbarligen så hjälper den fysiska träning som ingår i deras tjänstetid inte dem att hålla jämna steg med de yngre. Även vanliga moment tycks tränas dåligt eftersom helt oerfarna gjorde lika bra eller bättre arbeten. Att de äldsta var sämst på att komma ihåg och rationellt genomföra serien av delmoment kan vara åldersrelaterat eller bero på brister i uppmärksamhet och rutinträning. Studien visade ånyo vilka svårigheter kvinnor ställs inför då muskelstyrka krävs. Gruppen matchar de äldre brandmännen i avseende kondition. Inför muskulärt tunga moment blir de kraftigt distanserade i tid. Sannolikt finns ett antal moment som mycket få kvinnor orkar genomföra. Skillnaden i prestation mellan könen, men även mellan äldre och yngre män, kan minska om antalet styrkekrävande momenten minimeras. Viss utrustning bör också modifieras. Mycket få kvinnor, till skillnad från de flesta män, har en handstorlek som tillåter koppling av grovslang utan hjälp eller stöd.
Abstract Smoke diving is considered as the most strenuous task in the rescue services. This study shows that also common fireman activities can be as physical demanding as smoke diving if these are performed rapidly. Fifty full-time employed firemen, from 23 to 50 years of age, participated and so did 80 young candidates for fireman, mean age 27 years and 5 young well-trained women. Experience and familiar with the equipment were expected to produce shorter work time and or better quality in performance. This could not be verified. Generally, the younger firemen performed the activities quicker and better. Still faster were the candidates in spite of no fireman experience. The quality of their jobs were however rated somewhat lower, except in comparison with the eldest group of firemen. Among the male subjects the eldest were slowest and rated worst in respect of quality. The females were rated still worse. They were also the slowest group except when carrying fire hose containers and connecting hoses. Then they produced similar results as the eldest firemen. Obviously, young candidates can perform well as a fireman after a short job introduction. This is good as competent firemen can be available quickly. Older firemen involve problems. Obviously, the paid working hours for physical training do not compensate for the effect of age relative the younger ones. But obviously, even common activities are poorly trained, indicated by the results of the candidates being as good as or even better than those of the firemen. The eldest group was worst in remembering and to rationally perform the series of activities, indicating shortcomings in attention and rutines. The study confirms once again that women have great problems when facing muscular demands. The female group is comparable with the elder firemen in respect of physical endurance. But when they have to perform heavy muscular work they are left behind significantly. Probably, there are several fireman activities that can not be accomplished by women at all. The difference in performance between gender but also between younger and older firemen can be reduced if the number of muscular strength demanding activities are minimised. Certain pieces of equipment should also be modified. Most women can e.g. not connect big hoses without support because of small hands.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182