Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ballistic Missile Defense. Det amerikanska programmet - Säkerhetspolitiska konsekvenser.

Ballistic Missile Defense. Det amerikanska programmet - Säkerhetspolitiska konsekvenser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Dörfer Ingemar
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0472--SE)
Nyckelord BMD, Försvarsanalys
Sammanfattning Fyra år efter Rumsfeldkommissionens rapport om ett ökande robothot mot Amerika byggs det amerikanska robotförsvaret ut på alla fronter. Förutom president Clintons robotförsvar av det amerikanska hemlandet konstrueras land-, sjö- och luftbaserade system för områdesförsvar som ska kunna försvara amerikanska och allierade trupper och installationer utomlands och andra system som ska kunna förstöra fientliga missiler redan i uppskjutningsskedet. Ett flertal europeiska länder, samt Japan deltar i utvecklingen av systemen. Kostnaderna ligger på samma nivå som de amerikanska taktiska stridsflygplanen. Efter trettio år av MAD, Mutual Assured Destruction, går Amerika till en blandad kärnvapenstrategi med nedbyggnad av de strategiska offensiva vapnen och uppbyggnad av de defensiva vapnen. BMD är en hörnpelare i denna strategi som kommer att genomföras oavsett omvärldens reaktioner. Nästan samtliga amerikanska beslutsfattare är ense om att någon form av robotförsvar bör finnas, frågan är omfattningen av systemet och samråden med allierade. Ledande europeiska strateger anser att strategisk stabilitet inte finns sedan 1993 och att BMD således inte kan utgöra ett hot mot denna imaginära stabilitet. Ryssland har inte satt sina hot om kärnvapenupprustning i verket utan tvärt om erbjudit sig samarbeta med NATO på BMDområdet. Medan europeerna haft många åsikter om BMD har asiaterna där BMD först förverkligas legat lågt. rapporten varnar för en militarisering av rymden som dock kan ske tidigast om ett decennium. Sverige som aldrig haft något med ABM- och START-avtalen att göra bör koncentrera sina insatser på kärnvapenspridningsproblematiken som blir central och där man har kompetens.
Abstract Four years after the Rumsfeld commission report on the increasing missile threat to the United States the American missile defense program is evolving on all fronts. In addition to President Clinton´s missile defense of the American homeland, landsea- and airbased systems are constructed for area defense of American and allied troops and installations abroad and also boost phase missile defense. Several European nations and Japan participate in the development of the systems. The costs are at the level of American tactical combat aircraft. After thirty of Mutual assured Destruction, MAD, the united states is turning to a mixed nuclear strategy with a build down of strategic offensive weapons and a build of defensive weapons. BMD is a cornerstone of this strategy that will be implemented regardness of the outside reaction. almost all American decisionsmakers see the need for some kind of missile defense; the question is the scope of the system and consultation with allies. Leading European strategists consider that strategic stability not has occured since 1993 and that BMD thus cannot pose a threat to this imaginary stability. Russia has not pursued its threat of nuclear rearmament but, on the contrary, offered to cooperative with NATO in the BMD field. While the Europeans have many opinions on BMD the Asians where BMD first will be deployed have kept a low profile. The report warns against a militarization of space that, however, can occur only in a decades. Sweden that had nothing to do with the ABM and START agreements should concentrate its effort on the problems of nuclear proliferation that will be a central issue and where Sweden has competence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182