Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tvärteknikprojektet: Aeroelastic investigation of a missile configuration.

Tvärteknikprojektet: Aeroelastic investigation of a missile configuration. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Rabia Hamid, Jarlås Rolf
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0474--SE)
Nyckelord Attackrobot, förstudie, aeroelasticitet, fladder, roderverkan, tvärteknik, projektarbete, aerodynamic, elasticity, aeroelasticity, stability, MSC/NASTRAN, FEM, shell elements, beam element
Sammanfattning Målsättningen med det beskrivna arbetet är att undersöka de statiska och dynamiska aeroelastiska egenskaperna för en supersonisk tung attackrobot. Arbetet är en del av det s.k. Tvärteknikprojektet på FFA/FOI. Den analyserade robotkonfigurationen, vilken benämns U60 inom projektet, har vingar med mycket lågt sidoförhållande. I rapporten beskrivs den aeroelastiska modell som används vid analyser med programmet MSC/NASTRAN. Modellen består av en strukturmodell beskriven med finita element av skal- och balk-typ samt en aerodynamisk panel-modell av robotkroppen, vingar och roderytor. Med denna modell simuleras kvasistatiska flygtillstånd som tipp- och roll-rörelser. Syftet med den statiska aeroelastiska analysen är att kvantifiera aeroelastiska koefficienter som höjd- och skevroder-effektivitet. Därefter analyseras risken för fladder i underljuds- och överljudsfart vid havsytan. De elastiska deformationer som uppkommer beroende på robotens flexibilitet inverkar på robotens flygtillstånd. Effekten är svag vid Machtalet, M=0.5, där de aeroelastiska roderverkningsgraderna, ?????, ????? och ????? samtliga har värden omkring 0,9. Dessa verkningsgrader sjunker till omkring 0,6-0,7 i det transoniska fartområdet vilket kan vara kritiskt och därför bör studeras mer i detalj. En ytterligare reduktion sker i det supersoniska området. Robotens fladderegenskaper är goda i underljudsområdet och vid lägre överljudshastigheter, M < 1,5, däremot är fladderhastigheten reducerad i det transoniska fartområdet, M=0,7 till 1,0 men reduktionen bedöms ej vara kritisk.
Abstract The objective of the present work is to determine static and dynamic aeroelastic properties for a heavy supersonic attack missile. This work is a part of the project Tvärteknikprojektet at FFA/FOI. The missile configuration analysed is denoted U60 and has a very low aspect ratio wing. A presentation of the MSC/NASTRAN aeroelastic model of the missile is given. The model used, consists of a structural shell and beam Finite Element model and a corresponding aerodynamic model with control surfaces enabling the simulation of different steady state flight conditions, i.e. pitch and roll motions. The objective with the static aeroelastic analysis is to quantify aeroelastic coefficients, such as the elevon aeroelastic effectiveness etc. Finally flutter analyses are performed for subsonic and supersonic speeds at sea level. The deformations due to the elasticity of the missile has an influence on the flight conditions of the missile. This effect is found to be weak at a Mach number of M = 0.5, where the aeroelastic coefficients, ?????, ????? and ????? are around 0.9, respectively. However, a decrease of the effectiveness, to about 0.6-0.7 in the transonic range might be critical. Hence, aeroelastic properties in this speed range needs a further analytical or experimental study. The missile have good flutter qualities in the subsonic speed range and in the low supersonic range M < 1.5, while in the transonic range M = 0.7 to 1.0, the flutter velocity is reduced. However it is not critical.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182