Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Projectile retardation with ERA (Explosive Reactive Armour).

Projectile retardation with ERA (Explosive Reactive Armour). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0481--SE)
Nyckelord RSV, projektil, stöt, platta, tippvinkel, explosivpansar, shaped charge, projectile, impact, plate, yaw, explosive reactive armour
Sammanfattning Modeller föreslås för den störande effekten på RSV (Riktad SprängVerkan) och KE (Kinetisk Energi) projektiler, som orsakas av hastigt flygande plåtar som är i vägen för projektilerna innan de når sitt mål. Avsikten är att modellerna skall beskriva förloppen på ett realistiskt sätt men ändå vara tillräckligt enkla för att kunna vara små men viktiga delar av stora datorprogram för värdering av verkan och sårbarhet för komplexa mål. Projektilerna träffar plåtarna med en icke försumbar tippvinkel, vilket kräver modifiering av tidigare föreslagna modeller för genomträngning. För en KE projektil innebär denna växelverkan med plattan att den under sin fortsatta rörelse också träffar ett mål bakom plattan med en icke försumbar tippvinkel. Om detta mål är "tunt" så kan det behandlas på samma sätt som plattan, men om det är "tjockt" så återstår det att utveckla en ny modell för genomträngning av målet.
Abstract The disturbing effect on Shaped Charge jets and Kinetic Energy projectiles, caused by rapidly moving plates that intercept the projectiles before they reach the main target, is modelled. The intention is to obtain a model which describes the process´ in reasonable detail and is still sufficiently simple to be incorporated as a small but important part of a large computer program for evaluation of effects and vulnerability for complex targets. The impacts against the moving plates normally occur with significant yaw, which requires modification of previously proposed perforation models. For KE projectiles the plate interaction yields subsequent motion such that the impact against a target behind the plate also occurs with significant yaw. If the target is "thin", then it may be treated in the same manner as the previously impacted plate, but for "thick" targets a new model remains to be suggested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182