Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High-pressure plasmas for radar wave absorption.

High-pressure plasmas for radar wave absorption. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Serdyuk Y, Bondeson A, Gubanski S
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0482--SE)
Nyckelord högtrycksplasma, absorption av radarvågor, radarmålarea, high-pressure plasma, radar wave absorption, radar cross section
Sammanfattning Möjliga sätt att generera plasma med tillräckligt hög elektrontäthet och gastryck för effektiv absorption av radarvågor studeras med hjälp av numeriskt lösta flödesekvationer och analytiska estimat, baserade på tillgängliga jonisations- och rekombinationskoefficienter. Det visar sig att helium, eller en blandning av helium och argon, är den mest lämpliga gasen. Den tvådimensionella datamodellen visar att stabila urladdningar kan genereras med dielektriskt belagda elektroder vid drivfrekvenser i 1 MHz-området. Utförda endimensionella beräkningar gav tätheter i närheten av behövliga värden. Ett problem är att det krävs hög effekt för att generera ett tillräckligt tätt plasma. Såväl de numeriska simuleringarna som de teoretiska estimaten indikerar att erforderlig effektförbrukning är i storleksordningen flera tiotals kW/m2. För att kunna erhålla ett mer slutgiltigt resultat krävs experimentella försök. Denna studie har utförts vid Institutionen för Elteknik och Institutionen för Elektromagnetik vid Chalmers tekniska högskola, från Oktober 2001 till Mars 2002, och har finansierats av FMV och FOI.
Abstract Possible ways of generating plasmas with sufficiently high electron density and gas pressure for efficient absorption of radar waves are studied by means of numerical solution of fluid equations and analytical estimates, using available coefficients on ionization and recombination. It is found that helium, or a helium-argon mixture is the most suitable gas. The computational modeling in two dimensions indicates that stable discharges can be generated with dielectric-coated electrodes at driving frequencies in the range of 1 MHz. One-dimensional computations were undertaken and reached densities in the vicinity of the required values. One problem is the rather high power consumption that is expected for a sufficiently dense plasma. Both the numerical simulations and theoretical estimates indicate that the required power consumption is in the range of several tens of kW/m2. In order to obtain more conclusive results, an experimental test would be necessary. The study was carried out at the Department of Electrical Power Engineering and Department of Electromagnetics at Chalmers, from October 2001 until March 2002, and was supported by FMV and FOI.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182