Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie NBC-ledningssystem.

Förstudie NBC-ledningssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Häggström Britta, Rejnus Lars, Fällman Åsa, Henningsson Kenth, Hessel Fredrik, Johansson Per-Erik, Liljedahl Birgitta, Lindmark Gert, Olsson Nils, Pihl Kerstin, Sandström Björn, Westergren Hans
Ort: Umeå
Sidor: 207
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0483--SE)
Nyckelord NBC-ledningssystem, NBC-ledningsstöd, NBC-demonstrator, nätverksbaserat, processer, modellering
Sammanfattning Syftet med förstudien har varit att formulera målet för funktionen NBC-skydd inom Försvarsmakten, för att förutsättningslöst kunna diskutera vilket innehåll som en fullt utbyggd NBC-komponent i Försvarsmaktens ledningssystem måste ha och att lämna ett förslag till vad som kan vara möjligt att demonstrera 2005/06. Förstudien visar att funktionen NBC-skydd innehåller ett stort antal processer som måste fungera i samverkan med såväl andra funktioner inom Försvarsmakten som med civila myndigheter, nationella och internationella, med NBC-ansvar för att målen att minimera skador och behålla maximal handlingsfrihet ska kunna uppnås. Förstudien visar att det är nödvändigt att fördjupa analysen av processerna under nästa etapp för att kunna identifiera vilka delar som kan förändras och nyskapas för att förbättra förmågan att leda uppdrag i NBC-miljö och att ge stöd i NBC-frågor. Samtliga FoU och FoT uppdrag som kan bidraga till eller har behov av NBC-komponenten i Försvarsmaktens ledningssystem knyts som intressenter till projektet under det fortsatta utvecklingsarbetet. Delprojekt för att kravställa utvecklingen av ett NBC-ledningsssystem initieras under nästa etapp. Delprojekt inom områdena indikering/identifiering, modellering/simulering, informationshantering, samverkan och användarmedverkan initieras för att tekniska lösningar och tjänstebehov ska kunna identifieras. Ett delprojekt med uppgift att säkerställa demonstration av NBC-ledningssystemet 2005/06 startas också under nästa etapp.
Abstract The purpose of this pre-study has been to formulate the objective of the NBC defence within the Swedish Armed Forces. The study will serve as a basis of an unprejudiced discussion regarding the requirements for a fully developed NBC component in the Command and Control System (C2) and, too, suggest what can be demonstrated in the year of 2005/2006. The pre-study shows that all the processes needed for NBC defence activities also must interact with capacities within the Armed Forces but also with public authorities, having a NBC responsability, if the aim of minimizing damages and maintaining maximum freedom of action should be reached. Furthermore, the study indicates the necessity of deepening the descriptions of the processes in the next stage to be able to identify the processes possible to alter and those that have to be recreated. That in order to impro´ve the ability of commanding missions in NBC environments and of giving support when it comes to NBC issues. All RoD and FoT projects that can contribute to, or have need of the NBC component in the Cs, will be linked to the continuous development work. A number of working groups will be initiated in the next stage, having the task of identifying the requirements for the NBC component in the C2. Part projects within the fields of detection,m modelling/simulation, information management, joint action as well as user participation will also be initiated with the purpose of identifying technical solutions and service needs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182