Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fortsatt forskningsverksamhet inom UHF/VHF-radar.

Fortsatt forskningsverksamhet inom UHF/VHF-radar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulander Lars
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0485--SE)
Nyckelord radar, UHF/VHF, CARABAS, LORA, markmålsspaning, forskningsplan, ground surveillance, research plan
Sammanfattning Forskning inom UHF/VHF-radar är av vikt för att bibehålla strategisk kompetens i landet och or att stödja försvarsmakten i dess framtida utformning. Rapporten sammanfattar uppnådda forskningsresultat inom UHF/VHF-radar och föreslår framtida forskningssatsningar. Området avgränsas till flygburen markmålsspaning. Forskning inom lågfrekvensradar har bedrivits på FOI sedan 1985, vilket resulterat i två UHF/VHF-system: CARABAS och LORA. CARABAS opererar på VHF-bandet inom 20-90 MHz. Det har stor yttäckningsförmåga (approx 1-10 km2/s), och förmåga att upptäcka stillastående fordonsstora lågsignaturmål vare sig de står öppet, under maskering (skog/kamouflage) eller är smyganpassade. LORA opererar på UHF-bandet inom 200-800 MHz och är f.n. under utprovning. Det syftar primärt till att demonstrera detektion av rörliga lågsignaturmål med UHF/VHF-radar. I rapporten identifierar vi ett antal nyckelfrågor som behöver adresseras i framtida forskning. Avseende CARABAS anknyter de framförallt till det planerade materielsystemet: Ultrabredbandiga antenner, algoritmer, samt sensordatafusion. Ny UHF/VHF-forskning föreslås också med inriktning mot bi-/multistatisk SAR där förmodade systemvinster finns att hämta. Med bi-/multistatisk SAR följer potentiellt minskad sårbarhet, mindre antenner, kortare registreringstider, förbättrad måligenkänning etc., men också en rad tekniska problem och utmaningar som behöver lösas med ny forskning.
Abstract Future research activites in UHF/VHF radar is of importance to retain national strategic competence and to support the Armed Forces in future systems acquisitions. The present report summarises research achievements and proposes new research investments in UHF/VHF radar with the focus on airborne ground surveillance. Research in low-frequency radar has been conducted at FOI since 1985. It has resulted in two UHF/VHF systems: CARABAS and LORA. CARABAS operates in the VHF band within 20-90 MHz. It has large area-coverage rate (approx 1-10 km2/s), and capability to detect vehicle-size low-signature targets, irrespective whether they are hidden in foliage, under camouflage, or of stealth design. LORA operates in the UHF band within 200-800 MHz and is under final testing. It is primarily intended to demonstrate detection of moving low-signature targets using UHF/VHF-radar. The report identifies a number of key questions, which need to be adressed in future research. In terms of CARABAS, the focus is on near-future operational systems: Ultra-wideband antennas, algorithms, and sensor data fusion. New research is proposed in the area of bi-/multistatic SAR where significant system advantages may be achieved. Bi-/multistatic SAR potentially implies less vulnerability, smaller antennas, shorter acquisition times, improved target classification etc., but also that a number of technical issues and challenges need to be solved with new research.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182