Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Design and analysis of an all-optical free-space communication link.

Design and analysis of an all-optical free-space communication link. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Levander Fredrik, Sakari Per
Ort: Linköping
Sidor: 90
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0486--SE)
Nyckelord fri optisk kommunikation, FSO, laserkommunikation, atmosfärsdämpning, turbulens, tillgänglighet, fiberoptik, länkbudget, optisk transceiver, teleskop, free space optics, FSO, laser communication, atmospheric attenuation, turbulence, availability, fiber-optics, link budget, optical transciever, telescope
Sammanfattning Fri optisk kommunikation får ett alltmer ökande intresse i både det militära och civila IT-samhället genom dess potentiellt höga överföringshastighet, snabba utplacering, portabilitet samt höga säkerhet ur avlyssnings- och störsynpunkt. Det huvudsakliga problemet består i att kommunikationslänken påverkas av dåliga väderförhållanden, vilket kan ge upphov till en otillräcklig tillgänglighet. Denna rapport omfattar en undersökning av möjligheterna för en heloptisk fri-optisk länk avsedd för kommunikation över korta avstånd (200-500 m). Labtester har utförts för att utvärdera länkkonstruktionen. Fälttester genomfördes för att undersöka tillgänglighet och felprestanda under påverkan av olika väderförhållanden. Atmosfärspåverkan orsakad av turbulensrelaterade effekter har studerats mer ingående. Den mest kritiska delen av länkdesignen visade sig vara mottagaroptiken och ett flertal konstruktionslösningar undersöktes. Den största fördelen med en heloptisk konstruktion, jämfört med kommersiellt tillgängliga elektrooptiska system, är den potentiellt lägre kostnaden.
Abstract Free Space Optics (FSO) has received a great deal of attention lately both in the military and civilian information society due to its potentially high capacity, rapid deployment, portability and high security from deception and jamming. The main issue is that severe weather can have a detrimental impact on the performance, which may result in an inadequate availability. This report contains a feasibility study for an all-optical free-space link intended for short-range communication (200-500 m). Laboratory tests have been performed to evaluate the link design. Field tests were made to investigate availability and error performance under the influence of different weather conditions. Atmospheric impact due to turbulence related effects have been studied in detail. The most crucial part of the link design turned out to be the receiver optics and several design solutions were investigated. The main advantage of an all-optical design, compared to commercially available electro-optical FSO-systems, is the potentially lower cost.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182