Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Grafiska rapporter.

Grafiska rapporter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wikberg Per, Lundin Johan
Ort: Stockholm/Linköping, FOI
Sidor: 7
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0487--SE)
Nyckelord återkoppling, dokumentation, feed-back, documentation, Försvarsanalys
Sammanfattning Under en följd av övningar har ATK (Arméns Taktiska Kommando) och Totalförsvarets forskningsinstitut, F0I, samarbetat for att utveckla metoder för att använda stabsinstruktörer för datainsamling på stor bredd, Syfte har varit att erhålla underlag för verifiering för verksamhetsmodeller som tagits fram inom ramen för arméns taktiska ledningssystemutveckling. Som en följd av arbetet har två delvis olika problemställningar visat sig vara centrala, Hur kan den ordinarie proceduren att presentera försöksresultat med hjälp av skriftliga rapporter genomföras på ett snabbare sätt? Hur skall stabsinstruktörer användas vid systematisk prövning av ledningsmodeller? l föreliggande rapport föreslås ett principiellt arbetssätt där såväl inledande analys, datainsamling, efterföljande analys och dokumentation skedde i modellform. Det centrala i principen är att alla arbetsmoment genomförs mot ett grafiskt underlag. Rapporten redovisar dels hur arbetet genomfördes under stabsövningen ASSÖ 02 och dels erhållna resultat. Det förefaller som om metoden kan användas av olika observatörer med skilda bakgrunder och kompetenser utan allt för omfattande utbildning. Dokumentation av resultat har varit klar i samband med övningens slut. Några förslag på frågeställningar som bör studeras närmare vid fortsatt arbete läggs fram.
Abstract During a series of exercises, the Swedish Army Command, ATIK, and the Swedish Defence Research Agency, F01, have been collaborating in order to dovolop methods for using staff instructors to collect data in field exercises. The purpose has been to have a largo data basa to verity the modets designed in the scope of ATIK´s C2systems clevelopment. The work has revealed two problems as central. How can the regular procecure to present results in the form of written reports be more time- efficient? How should statt instructors be used in systematic testing of command and control models? In the present report a model based approach is described including initial analysis, data collection, concluding analysis and documentation. The central principle is that all phases in the analysis are documented on the same graphical sheet. The report describes how the work was carried out and the results from the staffexercise ASS0 02. It seems as observers with different backgrounds and different competence´s can use the suggested method without extensive training. The documentation of the results was completed at the same day as the exercise ended. Some problems to study in turther method development are suggested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182