Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Realism i ledningsövningar.

Realism i ledningsövningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Mikael, Modéer Björn
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0488--SE)
Nyckelord ledningsträning, krigsspel, realism, command and control, training, wargaming
Sammanfattning Rapporten är en bearbetning av en magisteruppsats, vars syfte var att finna generella principer för hur man skapar realism. Här fokuseras på de idéer och resultat som kan vara användbara i ledningsspel eller stabsövningar. Rapporten grundar sig till stor del på litteraturstudier, som sedan har kompletterats med studier av ledningsspel, mikroanalys av videomaterial och intervjuer av speldeltagare. Det är inte nödvändigt med realism i alla detaljer. Huvudsaken är att händelserna upplevs som verkliga och att man kan påverka det som sker. Deltagarna bör fås att fokusera på "spelets verklighet´, vilket underlättas om händelseutvecklingen är intressant och lagom komplex. "Frånvaro av motsägelsefull information" är förmodligen den viktigaste enskilda faktorn. Det gäller att minimera ovidkommande händelser och information som strider mot spelets logik. Osäkerhet kring händelseutvecklingen och ny oväntad information ökar deltagarnas uppmärksamhet och engagemang. Detta talar för slutna spel. Samma effekt kan nås genom att utnyttja tävlingsinstinkten som ofta visar sig i dubbelsidiga spel. Alla deltagare måste respektera spelets regler och inte fantisera fram orealistiska förutsättningar. Det senare gäller inte minst spelledningen som lätt kan sabotera en övning, genom att alltför drastiskt manipulera förutsättningarna i spelet. Om deltagarna inte ser sambandet mellan handling och konsekvens, kommer man att uppleva spelet som overkligt. Följden blir ofta att man förlorar sitt engagemang och övningens effekt kan minska.
Abstract This is a revised edition of a master´s thesis, which purpose was to find general principles of how to create realism. Here, the focus is on ideas and results that could be used in wargaming. Most of the matter comes from literature studies, but also from studies of some wargames, microanalysis of recorded materials and interviews of participants in wargames. There is no need for every detail to be realistic, but the participants should feel that it is realistic and that they have an influence on the course of events. Participants in wargames should have their focus on the reality of the game, which will be easier if the scenario is interesting and sufficiently complex. "Lack of contradictions" is probably the most important factor. Irrelevant incidents and information that interfere with the game must be avoided. Uncertainty about the course of events and new unexpected information can lead to better attention and engagement. This points to the use of closed games. The same effect could be achieved by using two-sided games, where men´s disposition for competition can be useful. All participants must respect the rules of the game. They must not manipulate or create new conditions. This is true even for those who conduct the wargame or staff exercise. They can easily spoil a game by too drastically change the conditions of the scenario.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182