Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Representation and visualisation of casualty flows in rescue operations.

Representation and visualisation of casualty flows in rescue operations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fjordén Joel
Ort: Linköping
Sidor: 70
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0496--SE)
Nyckelord beskrivningsspråk, datainsamling, datorstödd analys, MIND, modellering, räddningsoperation, simulering, skadeflöde, utvärdering, visualisering, casualty flow, computer-supported analysis, data collection, description language, evaluation, modelling, rescue operation, simulation, visualisation
Sammanfattning Det är ovärderligt med effektiva verktyg för att utvärdera händelseförlopp vid räddningsoperationer. Det här examensarbetet beskriver utvecklingen av ett sådant verktyg som tillåter dynamisk specificering av scenarion för räddningsoperationer. Scenarion är beskrivningar av räddningsoperationer och innehåller det geografiska området samt skadeflöden. Scenario-systemet stödjer inläsning av externa scenariobeskrivningar, liksom loggade händelser från operationer. Uppspelning av insamlad data uppdateras dynamiskt i scenario-systemet, vilket tillåter en kontinuerlig överblick av förändringar och även diskreta ögonblicksbilder. Systemet implementeras som en delmodul som utökar det befintliga analys- och visualiseringssystemet MIND. Scenario-systemet utforskas med insamlad data från en räddningsoperation genomförd i Alvesta, 1997.
Abstract Effective tools for evaluating course of events from rescue operations are invaluable. This thesis describes the development of such a tool that enables dynamic specifications of rescue operation scenarios. Scenarios are descriptions of rescue operations, which include the geographical area and casualty flows. The scenario system supports external import of scenario description data, as well as logged events from operations. Replay of collected data is dynamically updated in the scenario system, allowing both continuous overview of changes as well as discrete snapshots of points in time. The system is implemented as a plug-in module, extending the existing data analysis and visualisation system MIND. The scenario system is explored using data collected from a rescue operation performed in Alvesta, in 1997.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182