Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Design of an ontological knowledge structure for a query language for multiple data sources.

Design of an ontological knowledge structure for a query language for multiple data sources. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Horney Tobias
Ort: Linköping
Sidor: 64
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0498--SE)
Nyckelord ontologi, datafusion, informationsfusion, frågespråk, ontology, data fusion, information fusion, query language
Sammanfattning I ett ledningssystem som använder olika typer av sensorer fastsatta på plattformar är det viktigt att veta vilken sensordata man ska använda och vilka igenkänningsalgoritmer man ska applicera på den datan när man söker efter en viss objekttyp i ett visst område vid ett visst tillfälle eller tidsintervall. I detta arbete har en ontologisk kunskapsbas tagits fram. Denna används för att modellera apriori-kunskap om objekten man vill söka efter, sensorerna, sensorplattformarna, igenkänningsalgoritmerna och yttre omständigheter. Alla dessa faktorer påverkar vilka sensorer och igenkänningsalgoritmer som är bäst lämpade att använda. En regelhanterare har implementerats. Denna används för att editera de regler som beskriver hur sensorerna och igenkänningsalgoritmerna påverkas av de olika yttre omständigheterna. En algoritm som använder den ontologiska kunskapsbasen och reglerna som skapats i regelhanteraren har också tagits fram. Denna algoritm fattar beslut om vilka sensorer och igenkänningsalgoritmer som är bäst lämpade att använda givet en komplett uppsättning inparametrar (eftersökt objekt, område av intresse, tidpunkt, rådande yttre omständigheter, etc).
Abstract In a command and control system which uses different kinds of sensors attached to various platforms, it is important to know which sensor data to use and which recognition algorithm to apply to that data when searching for a certain object type in a certain area at a certain point or interval in time. In this work an ontological knowledge structure, implemented as a knowledge base, is used to model apriori knowledge about the objects of interest, the sensors, the sensor platforms, the recognition algorithms used for searching in the sensor data, as well as external conditions. All these aspects have an impact on which sensor and algorithm is the most appropriate to use. A rule manager has been implemented. It is used for editing the rules describing how the sensors and algorithms are affected by the different conditions. Also implemented is an algorithm that uses the ontological knowledge base and the rules created in the rule manager for making actual decisions on which sensors and algorithms are the most appropriate given a complete set of input parameters (e.g. object to search for, area of interest, timestamp, existing conditions, etc).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182