Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Signalanalys och val av störsignal mot syntetisk apertur radar.

Signalanalys och val av störsignal mot syntetisk apertur radar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Einarsson Johan
Ort: Linköping
Sidor: 76
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0526--SE)
Nyckelord SAR, störning, SNR, frekvensestimering, lineär FM, SAR, jamming, SNR, frequency estimation, linear FM
Sammanfattning Syntetisk apertur radar (SAR) tillhandahåller högupplösande markbilder oberoende av regn, dimma eller mörker. I militära scenarion används störsändare för att neutralisera SAR som en källa för strategisk information. Denna rapport tar upp ett tillvägagångssätt för att maximera störenergin i en SAR-mottagare med minimal utsänd störeffekt. En snabb och noggrann signalanalys har utvecklats i syfte att undvika triggning på felaktiga signaler samt tillåta användning av en smalbandig störsignal. Simuleringar har genomförts för att utvärdera användandet av olika frekvensmätningsalgoritmer för signalanalysen. Ytterligare simuleringar och utvärderingar, med utgångspunkt från en SAR:s funktionalitet, har gjorts för att hitta en effektiv störform. Resultat visar att störning av en SAR blir effektivare om den görs frekvenshoppande samt sker på frekvenser nära mittenfrekvensen i det momentana frekvensbandet. En signalanalys som använder en fasestimeringsalgoritm följd av en Goertzel algoritm tillåter användande av en stegvis mer smalbandig störsignal, vilket medför maximering av störenergin i SAR-mottagaren. Slutligen konstateras det att det bästa störalternativet i ett inledande stadie av signalanalysen, då ingen information om det momentana frekvensbandet finns, är repeterstörning.
Abstract Synthetic Aperture Radar (SAR) provides high resolution ground images independently of weather or time of day conditions. In military scenarios, jamming transmitters are used to neutralize SAR as a source of strategic information. This study concerns a method for maximizing the interference energy in a SAR receiver using minimal transmitting power. A fast and accurate signal analysis has been developed allowing correct radar pulse trigging and the use of a narrow band jamming signal. Simulations have been performed to evaluate the use of different frequency estimation algorithms for the analysis. Further simulations and investigations, based on the functionality of a SAR, have been performed in order to find an effective form of jamming. Results show that jamming of a SAR becomes more effective if it is made frequency hopping and given frequencies close to the center frequency of the instantaneous band. A signal analysis using a phase estimation algorithm followed by a Goertzel algorithm provides the use of a gradually more narrow band jamming signal, maximizing the interference energy in the receiver of a SAR. Finally, it is established that repetitive jamming is the best option during the preliminary stage of the signal analysis when no a priori information is available.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182