Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Signal processing methods for active synthetic aperture sonar.

Signal processing methods for active synthetic aperture sonar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jönsson Mattias, Parastates Elias, Shippey Geoffrey, Pihl Jörgen, Karlsson Peter, Dalberg Eva, Nilsson Bernt
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0528--SE)
Nyckelord SAS, sonar, UUV, autopositionering, mindetektion, FFBP, ROV, autofokus, SAS, sonar, autopositioning, mindetection, FFBP, ROV, autofocus
Sammanfattning Hösten 2001 genomförde FOI ett fältförsök vid Älvsnabben i Stockholms södra skärgård. Syftet var att förbättra och testa de algoritmer och datorprogram för syntetiskapertursonar (SAS) som utvecklats vid FOI under de senast två åren. Dessa program har framgångsrikt används för att analysera data från ett tidigare experiment vid teststationen i Djupviken. Samma utrustning har använts vid de båda experimenten, dock med vissa smärre skillnader sändarkonfigurationen. Studier av de inspelade signalerna från Älvsnabbenförsöket visade på ett antal ofullkomligheter i experimentutrustningen och misstag under utförandet som gjorde analysen komplicerad. De flesta problemen uppstod på grund av att vår undervattensplattform saknar ett navigationsinstrument. Dessutom fungerade en del av den inhyrd utrustningen inte bra tillsammans med FOIs. Trots att ingen av körningarna var bra har ändå viss analys kunnat genomföras. Våra algoritmer för autopositionering har förbättrats så att de nu kan använda den snabbare Fast Factored Back Projection (FFBP) metoden för avbildning. FFBP är ursprungligen utvecklad vid FOI för bredbandiga radarsignaler. Vi ger en lägesrapport från vår SAS-forskning, samt en liten introduktion till SAS teori. Våra slutsatser från de båda fältförsöken vid Djupviken och Älvsnabben är att våra metoder fungerar bra, men vi behöver en passande sonar och ett riktigt navigationssystem för att kunna genomföra SAS-mätningar. Rapporten avslutas med en rekommendation till fortsatt arbete syftande till en systemspecifikation på SAS.
Abstract In the autumn 2001 FOI carried out a field experiment at the Älvsnabben test site in the southern Stockholm archipelago. The aim of the experiment was to test Synthetic Aperture Sonar (SAS) algorithms developed at FOI during the last two years. These algorithms had previously been used to analyse data from an earlier experiment at the Djupviken test site with good results. The same equipment was used in both experiments, but with minor modifications to the transmitter. Studies of the recorded data revealed several shortcomings in the experimental equipment and experimental mistakes which made the analysis very complicated. Most problems stemmed from the lack of a proper navigation instrument on the Remotely Operated Vehicle (ROV) carrying the sonar. There were also incompatibility problems with some of the rented equipment. Even though none of the runs were good some analysis was still possible. Autopositioning algorithms were extended to exploit Fast Factored Back Projection (FFBP) imaging. FFBP was originally developed at FOI for wideband Synthetic Aperture Radar (SAR). We give a status report from the SAS research, as well as an introduction to SAS theory. In combination with the previous Djupviken experiment, our conclusions from the Älvsnabben experiment are that the algorithms work well, but that the sonar and navigation systems must be upgraded. The report concludes with suggestions towards a system specification.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182