Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IR background modelling - progress report.

IR background modelling - progress report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hermansson Patrik, Nyberg Sten, Nelsson Claes
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0529--SE)
Nyckelord bakgrund, IR, modell, semi-empirisk, textur, background, model, semi-empirical, texture
Sammanfattning Modeller av IR-bakgrunden behövs för olika ändamål, t.ex. för kravsättning av kamouflage, som grund för signaturstyrning och för IR-scensimulatorer. Den här lägesrapporten beskriver det pågående arbetet inom det här området vid FOI. Den innehåller både en semi-empirisk modell för radiansmedelvärden och en empirisk modell för några texturmått. Prediktioner med den semi-empiriska modellen visar generellt sett ganska bra överensstämmelse med uppmätt radians för de valda fallen. Det finns emellertid några fall där korrelationen med mätningar är mindre bra. Vi drar slutsatsen att ytterligare arbete är nödvändigt för att få en modell som gäller för mer generella fall och som kan användas för att värdera andra statistiska parametrar än medelradians. Prediktioner med den empiriska texturmodellen visar korrelation med mätdata men modellantagandena och valet av väderparametrar som indata måste undersökas vidare för att förbättra korrelationen.
Abstract Models for IR background are needed for different purposes, e.g. the development of requirements for camouflage, basis for signature management and IR scene simulation. This progress report describes the work that has recently been performed in this area at FOI. It contains both a semi-empirical model for radiance mean values and an empirical model for a few texture features. Predictions with the semi-empirical model generally show quite good correspondence between calculated and measured mean radiance for the considered cases. However, there are some cases where the correlation with measurements is rather poor. We conclude that further work is necessary to get a model which is valid for more general conditions and which can be used to assess other statistical parameters than the mean radiance. Predictions with the empirical texture model show some correlation with measurements but the model assumptions and the selection of input weather parameters have to be further evaluated to improve the correlation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182