Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Drivers and inhibitors for transatlantic defence industry integration. - The US perspective.

Drivers and inhibitors for transatlantic defence industry integration. - The US perspective. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lundmark Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 89
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0535--SE)
Nyckelord Försvarsindustri, transatlantisk integration, integration, samarbete, militärindustriellt komplex, exportlagstiftning, drivkrafter för och emot, integrationsformer, industriellt integrationsmönster, defence industry, transatlantic integration, integration, collaboration, military-industrialised complex, export control, drivers and inhibitors, modes if integration, industrial pattern of integration
Sammanfattning Rapporten beskriver den transatlantiska försvarsindustriintegrationen. Denna har jämfört med andra industrier varit begränsad trots årtionden av initiativ för att öka integrationen. Rapporten fokuserar på strategierna hos de amerikanska s.k. prime-företagen - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon och Northrop Grumman - och den amerikanska försvarskontexten. I rapporten beskrivs den amerikanska försvarsindustriella kontexten och dess aktörer. De integrationsformer som kännetecknar den transatlantiska försvarsindiustriintegrationen beskrivs och relateras till varandra i en typologi baserad på grad av integration. Amerikanska drivkrafter för och emot integration presenteras, dels ur ett statligt perspektiv, dels ur ett företagsperspektiv. Dessa drivkrafter används sedan som underlag för att förklara varför det transatlantiska integrationsmönstret är så begränsat. Rapporten avslutas med rekommendationer för svenskt agerande. Rapportens innehåll är fr.a. baserat på intervjuer och empiriinsamling i USA våren 2001.
Abstract The report describes the transatlantic defence industry integration. This integration has compared to other industries been limited despite decades of initiatives in order to increase integration. The report focuses on the strategies of the US so called primes - Lockheed Martin, Boeing, Raytheon and Northrop Grumman - and the US defence context. The US defence industrial context and its actors are described. The modes of integration that characterise the transatlantic defence industry integration are described and related to each other in a typology based on degree of integration. US drivers and inhibitors for integration are presented from a government as well as from a corporate perspective. These drivers and inhibitors are then used as a tool in order to offer an explanation why the transatlantic pattern of integration is so limited. The report ends with recommendations for the Swedish defence industrial policy. The analysis in the report is primarily based on interviews and empirical collection in the US during spring, 2001.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182