Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The humanitarian operations of the Swedish battalion in Kosovo - an evaluation.

The humanitarian operations of the Swedish battalion in Kosovo - an evaluation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Broberg Wulff Maria, Ströberg Karin
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0546--SE)
Nyckelord CIMIC, utvärdering, humanitära insatser, Kosovo, CMO, PSO, evaluation, humanitarian aid, Försvarsanalys
Sammanfattning Den första svenska batalionen kom till Kosovo i oktober 1999. inom dess uppgifter har ingått att garantera säkerheten för de boende, men även att genomföra humanitära insatser som stöd till civilbefolkningen. Ett ramavtal på 1.5 miljoner kronor undertecknades mellan Sida och SWEDINT i februari 2000 som gav den svenska bataljonen bidrag för att genomföra småskaliga humanitära insatser. Det är dessa insatser som utvärderas här. De inteMuade företrädarna från mottagarlandet (byrådsföreträdare, etc) säger sig vara mycket nöjda med bataljonens humanitära insatser. Samverkansorganen (UNMIK, Medicos del Mundo och Scandinavian House) är också nöjda med bataljonens insatser. Bataljonens kompetens och resurser bör således kunna utnyttjas för den här typen av insatser. Rapporten innehåller rekommendationer på hur en förlängning av ramavtalet mellan Sida och Försvarsmakten kan utformas för att klargöra deras roller samt för att underlätta den administrativa hanteringen av bidraget. Vidare väcker denna utvärdering frågor rörande utvecklingen av fortsatt civil-militär samverkan. Det är viktigt att Sida och 17M skapar former för en kontinuerlig dialog. Ett viktigt steg i denna riktning vore utarbetande av ett gemensamt policydokument om hur de skall agera tillsammans vid utlands insatser.
Abstract The first Swedish battalion (SWEBAT) arrived in Kosovo in October 1999. lts tasks have included guaranteeing the security of the local inhabitants and Mso implernenting humanitarjan operations as support to the civilian population. An frame agreement of MSEK 1.5 was concluded between Sida and SWEDINT in February 2000 which provided a financial contribution for the Swedish battalion to use in the impiementation of small scale humanitarian operations. These operations are evaluated in this report. The representatives of the recipient country (village council members, etc) report that they are very satisfled with the humanitarian operations carried out by SWEBAT. Coordinating organisations such as UNMIK, Medicos del Mundo and Scandinavian House a)so express satisfaction with these inputs. Consequently we have conciuded that the competence and resources of the battalion have been well used and should continue to be available for this type of operation in the future. The report also contains recommendations concerning the design of a prolongation of the frame agreement between Sida and the military authorities in order to clarify their respective roles and facilitate the administration of the funding. In addition, this evaluation raises issues conceming the development of future civil-military cooperation (CMIC - CIVIO) between the parties. It is important that Sida and the military authorities create forms for a continuous dialogue. One important move in this direction would be the establishment of a joint policy document describing how these organisations are to act in concert during the implementation of operations abroad.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182