Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modification of the model of Tate and Alekseecskii: Rigid, deformable and consumable projectile penetration.

Modification of the model of Tate and Alekseecskii: Rigid, deformable and consumable projectile penetration. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0557--SE)
Nyckelord Deformabel, projektil, inträngning, analytisk, modell, deformable, projectile, penetration, analytic, model
Sammanfattning Tates och Alekseevskiis välkända modell för projektilinträngning förefaller inte kunna samtidigt prediktera både inträngningsdjup och kvarvarande projektillängd. Den senare blir enligt modellen försumbar för relevanta kombinationer av projektil- och målmaterial. Experimentell erfarenhet är att kvarvarande projektillängden typiskt är omkring halva penetrationsdjupet, samt att projektilens massförlust är försumbar. Projektilen är i stället betydligt kortare och tjockare än i ursprungligt skick. På grund av detta föreslås en ny modell för penetration med såväl stela som deformabla och även konsumabla projektiler, vilken förefaller ge god överensstämmelse med experimentella resultat. För deformabla projektiler använder denna modell en friktionskoefficient mellan projektilen och målet, vars numeriska värde är 0.1. Modellen beräknar först situationen när en del av projektilen fortfarande inte har passerat målytan. Därefter beräknas den fortsatta inträngningen med lämplig modifiering av bromskrafterna. Alla resultat är analytiska. Vissa resultat ges endast implicit av de analytiska sambanden, men de är enkla att beräkna numeriskt. Det förefaller som om modellerna för stela och deformabla projektilers penetration kan täcka nästan alla fall av praktiskt intresse i samband med värdering av verkan och sårbarhet för komplexa mål, vilket är syftet med det redovisade arbetet.
Abstract The well-known model of Tate and Alekseevskii for projectile penetration seems to be incapable of simultaneous prediction of both penetration depth and remaining projectile length. The latter is calculated to be negligible for relevant combination of projectile and target materials. Experimental experience is instead that the remaining projectile length typically may be about half the penetration depth and that there is only negligible loss of projectile material. Therefore a quite new model for rigid, deformable and consumable projectile penetration is suggested, which appears to predict experimental results with sufficient accuracy. For deformable projectile penetration the model makes use of a friction coefficient between the projectile and the target, the numerical value of which is found to be 0.1. The model first accounts for the initial penetration phase, when part of the projectile has not yet passed the impacted surface of the target. Thereupon the continued penetration is calculated with appropriate modification of the retardation forces. All results are obtained in analytic form. The analytic relations implicitly give certain results, which are easy to calculate numerically. It seems as if the models for rigid and deformable projectile penetration should be able to account for almost all cases of practical interest in connection with assessments of effects and vulnerability of complex targets, which is the purpose of the presented work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182