Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FLEXIBILITET att förändra verksamhetens vad och hur.

FLEXIBILITET att förändra verksamhetens vad och hur. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kaiser Magnus, Collin Charlotte
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0560--SE)
Nyckelord flexibilitet, organisation, tydlighet, lärande, verksamhetsstyrning, flexibility, distinction, learning, control of activities, Försvarsanalys
Sammanfattning Organisationens förmåga att vara flexibel, bl a att kunna ominrikta organisationens verksamhet, har blivit en allt viktigare fråga för olika organisationer, inte minst för Försvarsmakten. Flexibiliteten handlar ej om att förbättra det organisationen redan gör, eller att göra mer av samma sak. Det handlar istället om att göra annorlunda. l denna studie har vi uppmärksammat inneboende hinder för att åstadkomma flexibilitet som finns i organisationens struktur, där strukturen i sig sätter ramar för vad som kan göras respektive inte göras. För att förstå organisationens möjligheter till flexibilitet har organisationens struktur, dess resurser och kompetens uppmärksammats utifrån hur organisationen utnyttjar dessa för att åstadkomma en verksamhetsmässig flexibilitet. Två typer av organisationer har utskiljts; genomförandeorganisationen resp den flexibla organisationen. Den förra typen betonar tydlighet i beslut, ansvarsförhållande, information, planering, enhetlighet och kostnadsfokusering. Den senare betonar organisationens organiska struktur, resurser, kompetens, lärande, analys och ifrågasättande av det man gör. Studien visar att både förmågan till tydlighet och bil mer organisk förmåga är avgörande för den flexibla organisationen de två logikerna behöver balanseras. Ledningsutredningens sätt att hantera problemen inom Försvars- makten representerar den tydliga organisationstypen. Vi vill framhålla behovet att balansera med att mer uppmärksamma hur verksamhetsstyrningen säkerställer det lång- och kortsiktiga lärandet från gjorda erfarenheter. För- svarsmaktens verksamhetsstyrning blir därmed ett verktyg för flexibiliteten, ej blott ett begränsande mätinstrument.
Abstract The organisation´s capacity for flexibility, e.g. to be able to adjust the organisation´s activities, has become an increasingly important question for different organisations, especially within the Swedish Armed Forces. In this study we have paid attention to the organisation´s possibilities for flexibility starting with how the organisation make use of its structure, its resources and competence in order to achieve flexibility. Two different types of organisations can be distinguished, the implementation organisation and the flexible organisation. The first emphasize distinct decisions, conditions of responsibility, information, planning, uniformity. The second emphasize the organisation´s organic structure, learning, analysis and to question what one is doing. The study shows that both the ability to be distinct and a more organic ability is crucial for the flexible organisation, the twa, logicians has to be balanced. The command and control study´s method of handling the problerns within the Swedish Armed Forces represent the distinct organisation. We want to emphasize the need to balance with the need to observe how the means of controlling the operations guarantee the long and short term learning from experience. The Swedish Armed Forces means of controlling the operations consequently becomes a tool for flexibility, not only a limited measuring instrument.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182