Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Buren utrustnings, särskilt kroppsskyddets, effekt på soldatens belastning och prestation. En Litteraturstudie.

Buren utrustnings, särskilt kroppsskyddets, effekt på soldatens belastning och prestation. En Litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Danielsson Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0563--SE)
Nyckelord Kroppsskydd, vikt, volym, aktivitet, skada, förmåga, strid, body armour, weight, volume, activity, trauma, performance, combat
Sammanfattning En litteraturgenomgång har gjorts med inriktning på kroppsskyddets effekt på fysisk och mental belastning och prestation samt förväntat skadeutfall hos soldaten. Bäst vore ett kroppsskydd som täcker hela kroppen, som motstår höghastighetsprojektiler, men som samtidigt har liten massa och som medger hög rörlighet med minimal inverkan på kroppens värmebalans. Ett sådant kroppsskydd är f. n. orealiserbart. En viktig fråga är hur ett kroppsskydd ska utformas för att ge tillräcklig hög bäraracceptans. I litteraturen karakteriseras ett ballistiskt kroppsskydd enligt: Det a) minskar risken för skada vid träff, b) gör att ev. skada vid träff kan bli lindrigare, c) har ibland låg bäraracceptans, d) som går "omlott" är mer hindrande, e) är fysiskt, och ibland mentalt, belastande, f) med förstärkningsplattor är mer belastande, g) kan försämra lungventilationen, h) ökar ofta värmeproduktionen, i) ökar ofta värmebelastningen, j) ökar ofta vätskebehovet, k) med "ventilationsmöjligheter ger inte ökad komfort, l) försämrar höftbältets förmåga att avlasta axlarna, m) försämrar rörligheten och därmed det "aktiva skyddet", n) kan försämrar stridsförmågan. Rörlighet och fysisk uthållighet (aktivt skydd) påverkas negativt av kroppsskyddet (passivt skydd) vilket innebär att exponeringsiden för fientlig bekämpning ökar. Generellt förstärks nackdelarna ju bättre kroppsskyddet blir. Ett mål är att finna den optimala kombinationen av aktivt och passivt skydd. Sannolikt kommer det att se olika ut beroende på vapenhot och miljö. En viktig del i utvecklingsarbetet är därför att identifiera hur ett tillräckligt bra skydd ska utformas så att antalet och typen av förluster blir acceptabla för individen och försvarsmakten.
Abstract The literature survey focuses on the effect of body armour on the soldier´s physical and mental strain and performance as well as risk of injury. The ideal body armour covers the entire body surface, has a protection level sufficient to stop high velocity bullets, is light, flexible and disturbs not the human heat balance. Such a body armour is unrealistic, so far. An important issue is how to design a body armour giving both sufficient protection and wear acceptance. According to the literature a body armour is characterised as: It a) reduces the risk of injury at hit, b) if hit the injury might be less serious, c) has sometimes low wear acceptance, d) is less flexible if parts are overlapping, e) results in physical and sometimes, mental loads, f) reinforced with (ceramic) plates increases the load, g) may affect lung ventilation, h) often increases metabolic heat production, i) often increases human heat load, j) often increases water consumption, k) "ventilation" does not improve thermal comfort, l) impairs performance of backpack hip belt, m) impairs movability, n) may impair the combat effectiveness. Body armour (passive protection) has negative effects on movability and physical endurance (active protection) increasing the exposure to enemy fire. Generally, the better body armour the worse impact on human performance. A goal is to find the optimum combination of active and passive protection. Probably, this will not be the same for different threats and environments. An important part of future development of body armour is to identify what design gives sufficient protection to reduce the number and type of injuries that is acceptable to the individual and the armed forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182