Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationshantering i sensorbaserade luftförsvarssystem - En förstudie.

Informationshantering i sensorbaserade luftförsvarssystem - En förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hyberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0564--SE)
Nyckelord Nätverksbaserat försvar, luftförsvarssystem, STRIL-system, telekrig, air defence, information flow, information warfare, information theory, electronic warfare, Försvarsanalys
Sammanfattning Föreliggande rapport utgör en förstudie inför en kommande huvudstudie. Denna huvudstudie avses undersöka i vad mån modem informationsteori kan användas för att övergripande beskriva och värdera informationshanteringen i ett typiskt sensororienterat ledningssystem. Som exempel kommer ett luftförsvarssystem baserat på långräckviddig spaningsradar att användas, Avsikten är att med de begrepp den moderna informationsteorin tillhandahåller kunna identifiera och helst i mätetal kvantifiera, olika flaskhalsar, akilleshälar och potentiella förbättringsmöjligheter, dels inom nuvarande ledningssystemstruktur, och dels på en mer generell nivå i ett framtida tänkt s. k. nätverksbaserat försvar. I förstudien införs därför några av den moderna informationsteorins grundbegrepp, särskilt entropi och ömsesidig information. Dessa begrepp används sedan för att preliminärt kvantifiera mängden genuin information i en spaningsradarbild, först innehållande enstaka mål, sedan flera, och till slut ett mycket stort antal elektroniskt genererade skenmål. De mätetal för den genuina informationen som därvid räknas fram utgör en första preliminär grund för värdering av nuvarande, och tänkta framtida, informationshanteringssystern ingående i luftförsvar. Ett direkt resultat redan i förstudien är att luftförsvarsscenarier med ett normalt antal mål, säg 20, innehåller många storleksordningar mindre entropi än motsvarande scenarier fyllda med elektroniska skenmål från repeterstörsändare, Belastningen denna störforin innebär på luftförsvarssystemets informationshantering kan alltså bli avsevärd och måste därför vara dimensionerande,
Abstract The present report is a preamble to a fortheoming larger study. The latter will investigate to what extent modem information theory can be used to describe and assess information processing in a typical sensor-oriented C21 - system. A radar based longe range air defence system will be chosen as an exemple. The aim is to use some of the basic concepts of modern information theory to describe and quantify the amount of genuinly new information, as well as the flow of such information, in today´s C21 systems, and also in future network centric systems. In this preliminary study the basics of Shannon´s results and concepts are presented an used to analyse the output of a long range air surveillance radar. Entropy-saturation using modern DR17M repeater jammers is found to generate a profound, entropy load on the signal processing of such a system, as weil as on the associated communication system. The prevailing C21 system paradigm, top control vs. distributed control, is also pointed out as a decisive factor when assessing the results of electronic attack on air defence systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182