Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mätmetoder för bistatisk markmålarea - en förstudie.

Mätmetoder för bistatisk markmålarea - en förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Zdansky Erik, Gustafsson Magnus, Gustafsson Nils, Nilsson Stefan, Rahm Jonas, Rasmusson Johan
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0575--SE)
Nyckelord RCS, radarmålarea, markmålarea, bistatisk, radarmätning, radarreflektivitet, markspridning, mark-mål-växelverkan, diffus spridning, radar cross section, bistatic, bistatic scattering coefficient, measurement, radar reflectivity, ground scattering, ground-target interaction, diffuse scattering
Sammanfattning Den effektiva signaturen för ett mark- eller sjöobjekt bestäms inte bara av dess frirymdssignatur utan även av dess växelverkan med omgivningen via multipelspridning. För att dessa effekter ska kunna förutsägas och markfordon och fartyg ska kunna specificeras ur signatursynpunkt krävs data om bistatisk spridning för mark. Markspridningen kan delas in i en spekulär och en diffus del. Denna studie är särskilt inriktad på mätning av den senare, för vilken tillgången på bistatiska data ännu är mycket begränsad. Mätning av markspridningsegenskaperna erbjuder delvis andra problemställningar än vanlig målareamätning, t ex är ju geometrin bistatisk och marken har i princip oändlig utbredning. Detta medför att belyst area måste korrigeras för tapering och att mätradarn måste flyttas mellan olika aspektvinklar. Utgående från relevanta markspridningsgeometrier inriktar sig studien på att identifiera vilka särskilda krav mätningarna ställer och att finna möjliga lösningar. T ex kan nämnda problem delvis kringgås om hjälpreflektor användas. Slutligen analyseras för- och nackdelar med några tänkbara mätuppställningar.
Abstract The effective radar signature of ground or sea objects is determined not only by its free-space radar cross section but also by its interaction with the environment through multiple scattering. In order to predict this interaction data on bistatic scattering properties of the ground (sea) surface is required. It is customary to make a distinction between specular and diffuse ground scattering. This study is focused on the measurement of the latter, for which bistatic data is still scarce. Compared to regular monostatic measurements of object cross sections additional aspects need to be considered i.e. the geometry is bistatic and the ground surface is, in principle, infinite. Due to this antenna tapering corrections are always needed and the radar needs to be moved around. Starting from potentially relevant ground scattering geometries the study concentrates on identifying the special requirements for measurements of this kind and on finding possible solutions. The problems mentioned may for example be partly circumvented by using an auxiliary reflector. Finally the pros and cons of some plausible measurement setups are investigated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182