Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av data från fältförsök 2001. Detektion, lokalisering och klassificering på elektromagnetiska signaler.

Analys av data från fältförsök 2001. Detektion, lokalisering och klassificering på elektromagnetiska signaler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asraf Daniel, Claesson Henrik, Crona Lennart, Dalberg Eva, Krylstedt Peter, Lennartsson Ron, Mattsson Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0584--SE)
Nyckelord ELFE, detektion, lokalisering, klassificering, ELFE, detction, localization, classification
Sammanfattning En analys av elektromagnetiska data insamlade vid ett fältförsök i juni 2001 i Stockholms södra skärgård har genomförts. Två olika elektriska dipolsändare användes tillsammans med tre olika elektrodsystem för mätningar av lågfrekventa elektriska fält i grunt vatten. Den ena sändaren, med svag ström, släpades två meter under vattenytan i löpor mot sensorerna. Elektriska fältdata från dessa löpor har analyserats med avseende på detektion. Den andra sändaren, med starkare ström, hängdes nära botten och användes för att utföra miljökaraktäriseringsexperiment. Dessa data har även analyserats med avseende på lokalisering. En planskiktad elektromagnetisk miljömodell har kalibrerats mot fältförsöksdata och ekvivalenta ledningsförmågor i sediment och berggrund har erhållits. Dessa miljömodeller har använts vid lokaliseringsstudierna. Prestandan hos tre stycken detektorer (matchat filter, ickekoherent och kvadratur detektor) har utvärderats mot data från ett antal löpor. På grund av sändarens enkla signaler, var klassificering inte intressant att genomföra på dessa data. Istället har klassificering utförts på simulerade signaler.
Abstract Electromagnetic data recorded at a field trial in June 2001 in the Stockholm Archipelago has been analysed. Two different electromagnetic dipole transmitters were used together with three electromagnetic sensorsystems for measurements of low frequency electric fields in shallow water. The first transmitter, with low current, was towed at a depth of 2 m past the sensors. Measured electric fields from these tracks have been analysed in terms of detection. The other transmitter, with higher current, was mounted dose to the seabed and was used to perform an environment assessment experiment. This dataset has also been analysed in terms of localisation. Horizontally stratified models of the electromagnetic environment have been calibrated against the data and equivalent conductivities of sediments and bedrock have been found. These models of the environment have been used in the localisation studies. The performance of three different detectors (matched-field, non-coherent and quadrature) has been evaluated on this data. Because of the simple signature of the transmitter, classification was not interesting to perform on this dataset. Instead, classification was performed on simulated data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182