Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

WBBF: Ett simuleringsverktyg för bredbandig adaptiv lobformning.

WBBF: Ett simuleringsverktyg för bredbandig adaptiv lobformning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Pettersson Lars
Ort: Linköping
Sidor: 60
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0605--SE)
Nyckelord adaptiva antenner, simuleringsverktyg, MMSE, MVDR, Applebaum, frost, max SINR, störundertryckning, cirkulär array, STAP, flervägsutbredning, adaptive antennas, simulation tool, MMSE, MVDR, Applebaum, frost, max SINR, interference suppression, circular array, STAP, multiple signal paths
Sammanfattning I denna rapport beskrivs ett Matlab-baserat simuleringsverktyg kallat WBBF (Wide Band Beam Forming) för bredbandiga adaptiva gruppantenner. Verktyget är huvudsakligen gjort med tanke på kommunikationstillämpningar men även algoritmer mer passande för t.ex. radar är inkluderade. Signalerna byggs upp av nyttosignal och störare, vilka beskrivs med riktning, styrka och vågform, samt av brus. Antennen beskrivs med en modell som, även om den är ganska enkel, innehåller eventuella ofullkomligheter hos såväl antennelement som mottagare. Elementen kan beskrivas antingen med någon standardtyp eller med verkliga, mätta eller beräknade, data. Stor bandbredd vid lobformningen uppnås antingen med ett FIR-filter i varje elementkanal eller genom en uppdelning av processningen i delband. För cirkulära gruppantenner kan vi också arbeta med de s.k. fasskiftsmoderna vilket kan ge fördelar med bl.a. större bandbredd. Ett antal adaptiva algoritmer är implementerade såsom "Minimum Mean Square Error", "Constrained Power Minimization", "Maximum SINR", "Adaptive-adaptive beamforming", "Generering av O-djup i skattade riktningar" och "Side Lobe Canceller. Ett antal metoder för att minska känsligheten för ofullkomligheter är också implementerade såsom diagonalbelastning, styrvektorprojektion och egenvärdesmodifiering samt även breddning av O-djupen genom augmentering av kovariansmatrisen. Resultat ges i form av resulterande SINR-mått, samt resulterande frysta antenndiagram och frekvensgång. Med utgångspunkt från denna rapport ska det vara möjligt att använda simuleringsverktyget på ett effektivt sätt och att vidareutveckla det.
Abstract In this report a Matlab-based simulation tool named WBBF (Wide Band Beam Forming) for wide band adaptive arrays is described. The tool is designed mainly with communication applications in mind but algorithms more suitable for e.g. radar are also included. The signals are composed of information signal and jammer or interference which are described by their direction, strength and wave form, plus noise. The antenna is described with a model which, even though it is relatively simple, include imperfections in the antenna elements as well as in the receivers. The elements can be described by a standardtype or by real, measured or computed, data. Wide bandwidth for the beamforming can be achieved either by a FIR-filter in each element channel or by division of the processing into several subbands. For circular arrays we may also work with phase shift modes which may give advantages such as wider bandwidths. A number of different adaptive algorithms are implemented such as "Minimum Mean Square Error", "Constrained Power Minimization", "Maximum SINR", "Adaptive-adaptive beamforming", "Formation of nulls in estimated directions" and "Side Lobe Canceller". A number of methods to decrease the sensitivity to imperfections are also implemented such as diagonal loading, steering vector projection and noise whitening and also widening of the adaptive nulls by covariance matrix augmentation. Results are given in the form of resulting SINR-measures and as resulting frozen antenna patterns and frequency behaviour. By using this report it should be possible to use the simulation tool in an efficient way and to develop it further

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182