Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Eldrörserosion och beläggning av eldrör - en litteraturstudie.

Eldrörserosion och beläggning av eldrör - en litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magnusson Pernilla
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0606--SE)
Nyckelord Eldrörserosion, eldrörsmaterial, krutgaser, beläggningar, gun barrel erosion, gun barrel materials, propellant gases, coatings
Sammanfattning Erosion är den största bidragande orsaken till förkortad livslängd för eldrör. Precisionen, mynningshastigheten och räckvidden försämras drastiskt då ytan i eldröret påverkats av erosion. I den här studien beskrivs olika eldrörsmaterial, vad som händer i eldröret under avfyrning och olika sätt att minska erosionen. Det mest erosionsutsatta området i eldröret är där det smalnar av och räfflingen börjar. Erosionsprocessen kan delas in i tre olika grupper där alla grupper påverkas av varandra; termiska, kemiska och mekaniska faktorer. Genom att förändra krutet kan man minska temperaturen och/eller reaktiviteten på krutgaserna, men då påverkas också skjutvapnets prestanda. Eldrörsmaterialet kan förbättras eller skyddas på olika sätt, i den här studien diskuteras: modifiering av hela eldrörsmaterialet och olika beläggningar på insidan av eldröret. Tyngdpunkten ligger på olika beläggningsalternativ av eldrörets insida samt beläggningstekniker. Titandiborid (TiB2) och titannitrid (TiN) är lovande keramiska beläggningsmaterial som har de önskvärda egenskaperna för att kunna fungera som beläggning i eldrör. Krom är en bra kandidat för metallerna eftersom det har många av de önskvärda egenskaperna och dess roll som eldrörsbeläggning är mycket väldokumenterad.
Abstract Erosion is the main contributing factor to the decrease in lifetime of gun barrels. The precision, muzzle velocity and fire range deteriorate when the surface inside the gun tube is eroded. This study deals with gun barrel material, what happens in the barrel during firing and different methods to decrease the erosion. The land of the riffling is the most erosion-exposed area in the gun tube. The erosion process can be divided into three different groups: Thermal, chemical and mechanical factors. By modifying the propellant the temperature and/or the reactivity of the propellant gases can be decreased, however, it will affect the performance of the firearm. There are many different means of how to improve or protect the gun barrel material; this study mainly deals with modifications of the gun barrel material and coatings on the inside of the tube. The focus of this study is on different coating alternatives and coating techniques. Titanium diboride (TiB2) and titanium nitride (TiN) are promising coating materials, which have the desired properties to function as a coating in gun tubes. Chromium is a good candidate for the metals since it has many of the desired properties and is a well documented gun barrel coating material.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182