Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bly i skjutvallar : fördelningen av bly i olika sandfraktioner vid skjutning med 7,62 ammunition.

Bly i skjutvallar : fördelningen av bly i olika sandfraktioner vid skjutning med 7,62 ammunition. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Qvarfort Ulf, Waleij Annica
Ort: Umeå
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0614--SE)
Nyckelord Bly, lakbarhet, skjutvall, sand, lead, leachable fraction, range earthen berm
Sammanfattning Inom Försvarsmakten har bly använts framförallt i ammunition samt i samband med mark- och sjöförlagda kabelsystem. Användningen av bly räknas allmänt som ett miljöproblem och åtgärder vidtas därför fortlöpande. Som ett led i detta arbete har Försvarsmakten initierat olika forskningsuppdrag, varav denna rapport är ett exempel. I syfte att studera fördelningen av bly i olika sandfraktioner i ett kulfång genomfördes försök där ammunition 7,62 sköts mot en trälåda fylld med sand. Efter försöket öppnades lådan och prov uttogs, siktades i olika fraktioner och analyserades med avseende på totalhalter av bly och koppar samt den lakbara andelen av dessa element. Efter 7 månader upprepades försöket vad gäller lakbarhet. En sekventiell lakning av de olika fraktionerna har också utförts. Resultatet av undersökningen kan ammanfattas enligt följande; då en 7,62 mm kula träffar en skjutvall kommer huvuddelen av ingående bly att fördelas inom ett avstånd på ca 25-30 cm från anslagspunkten. Huvuddelen av blyet fördelas inom fraktionsintervallet <2 mm och fördelningen är sedan relativt jämn inom de finare fraktionerna. Den lakbara andelen bly utgör ca 0,5 % av totalhalten från början och ökar inte under de första 7 månaderna. Huruvida den lakbara mängden sedan ökar med tiden har ine studerats närmare inom ramen för undersökningen.
Abstract The Swedish Armed Forces has traditionally used lead for different purposes, mostly in ammunition but also in calbe systems in marine environment and at land in the ground. The use of lead is generally considered to be an environmental hazard. Actions are therefore being taken for the limitation of the negative effects of the use of lead. For instance, the Armed Forces has initiated different research projects to investigate the matter further. The aim of this investigation was to study the distribution of lead in different fractions of sand in a shooting range. Therefore 7.62 m m ammunition was shot against a wooden box filled with sand . Samples were taken, sieved and analysed for total content o flead and copper including the leachable proportion of these elements. After seven months the leaching test was repeated. The results showed that when a 7,62 m m bullit hits a range earthen berm, most of the lead content will be distributed within a distance of 25-30 cm from the target point. Most of the lead is distributed within the fraction interval of <2 mm and the distribution is relatively constant among the smaller fractions. Initially the leachable amount of lead constitutes approximately 0,5 % of the total content, and does not increase substantially within the first seven months. If the leachable fraction increases during the following period of time is yet to be discovered.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182