Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A unified theoretical model for the fragmentation of bombs and hand grenades and secondary fragments from perforation of armour by kinetic energy projectiles and shaped charge jets.

A unified theoretical model for the fragmentation of bombs and hand grenades and secondary fragments from perforation of armour by kinetic energy projectiles and shaped charge jets. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0616--SE)
Nyckelord Splitter, sekundär, granat, projektil, inträngning, genomslag, riktad sprängverkan, fragment, secondary, grenade, projectile, penetration, perforation, shaped charge
Sammanfattning Fragmenteringsmodeller för bomber, handgranater samt projektilgenomträngning av pansar studeras. Existerande modeller är normalt, men inte alltid, utformade så att massan bevaras, men energikonservation förefaller inte ha beaktats. Enkla energibetraktelser visar att antalet fragment bör kunna uttryckas med "begripliga" parametrar, etablerade såväl som nya. De nya parametrarna är dimensionslösa medan de etablerade, som exempelvis elasticitetsmodulen svarar för dimensionerna i de föreslagna relationerna. Det återstår att undersöka om den föreslagna modellen beskriver experimentella resultat på ett acceptabelt sätt. Målet är att få en enkel och tillförlitlig modell att använda i stora datorprogram för värdering av verkan och sårbarhet för komplexa mål. I detta speciella sammanhang fokuseras intresset på BAD (Behind Armour Debris), dvs sekundärsplitter från utgångshålet i målplåtar efter genomslag med projektiler eller RSV (Riktad SprängVerkan).
Abstract Fragmentation models for bombs, hand grenades and projectile perforation of target plates are considered. Previous models are normally, but not always, designed so that mass conservation is achieved, whereas energy conservation appears not to be accounted for. Simple energy considerations indicate that the number of fragments may be expressed via "understandable" parameters, old as well as new. The new parameters are non-dimensional, whereas established parameters, such as the elastic modulus, account for the dimensions in the relations that are suggested. It remains to investigate if the suggested theoretical model describes experimental results in an acceptable manner. The goal is to obtain a simple and reliable model for use in large computer programs for assessment of effects and vulnerability of complex targets. In this particular connection the focus is on BAD (Behind Armour Debris), which is detached from the rear surface of a target plate that is perforated by a projectile or a Shaped Charge jet.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182