Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fördjupad miljöriskbedömning av sjön Långsjön inom Bofors skjutfält.

Fördjupad miljöriskbedömning av sjön Långsjön inom Bofors skjutfält. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Liljedahl Birgitta, Waleij Annica, Qvarfort Ulf, Karlsson Rose-Marie
Ort: Umeå
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0617--SE)
Nyckelord Långsjön, dumpning, sediment, bottenfauna, tungmetaller, dumping, benthic fauna, heavy metals
Sammanfattning Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI NBC-skydd, har på uppdrag av Saab Bofors Test Center AB gjort en fördjupad miljöriskbedömning av sjön Långsjön inom Bofors skjutfält. Långsjön har tidigare, med koncessionsnämndens tillstånd, använts för kvittblivning av miljöfarligt avfall och dumpning har skett mer eller mindre kontinuerligt, främst under perioden 1954 till 1975. Dumpningarna avslutades 1993. Förhöjda tungmetallhalter (framför allt bly) har tidigare detekterats i sjöns sediment och i vattenmossa i Långsjöns utlopp (främst kvicksilver och bly). Vattnet uppvisar genomgående låga pH-värden, vilket bl a medför ökad risk för tungmetallläckage. En misstanke har uppstått om att läckage av kvicksilver sker från Långsjön. Syftet med föreliggande undersökning har varit att utifrån sedimentprover, vattenprover och bottenfaunaundersökning beskriva den påverkan på sjön och dess sediment som dumpningarna medfört. Resultaten visade att Långsjön har en genomgående hög till mycket hög halt av kvicksilver i de översta sedimentlagren. Bottenvattnet var relativt opåverkat i de punkter som provtogs, utom i ett par punkter med hög till mycket hög halt av bly i sjöns mitt och norra del. Det kan även konstateras att bottenfaunan i Långsjön är mycket kraftigt påverkad, särskilt vid inloppet från Tuvtjärnsbäcken. En höjning av pH-värdet, exempelvis genom kalkning, skulle kunna ge en positiv effekt, dels på grund av att utlakningen av tungmetaller minskar, dels skulle det förbättra förutsättningarna för det biologiska livet i sjön.
Abstract On behalf of Bofors Test Center AB, the Swedish Defence Research Agency, divison of NBC Defence, has performed an extended environmental risk assessment of the lake Långsjön within the Bofors Test Center Artillery Range area. The company has earlier, with permission from the Swedish Environmental Authorities, been allowed to dump environmentally dangerous waste in Långsjön. Dumping has most extensively been performed during the period 1954 to 1975. The last dumping took place in 1993. Enhanced levels of heavy hetals (especially lead) have earlier been detected in lake sediment and in aquatic moss in the outflow of Långsjön (mostly mercury and lead). Generally, the water shows low pH values, which results in an increased risk for leakage of heavy metals. It may be possible that there is a leakage of mercury from the lake. The aim of this investigation has been to describe the impact of the dumping in the lake, with sediment sampling, bottom water sampling and investigation of the benthic fauna being indicators for this impact. The results showed that the upper sediment layers in Långsjön consequently show high to very high levels of mercury, while the bottom water seems to be less affected. The benthic fauna is also highly affected, especially at the inflow of the lake. An increased pH would probably give positive effects on the lake, since heavy metal leakage would decrease, as well as improve the life condition for the benthic life.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182