Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Den ryska militärtekniska resursbasen. Rysk forskning, kritiska teknologier och vapensystem.

Den ryska militärtekniska resursbasen. Rysk forskning, kritiska teknologier och vapensystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Leijonhielm Jan(projektledare), Clevström Jenny, Nilsson Per-Olov, Unge Wilhelm
Ort: Stockholm
Sidor: 148
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0618--SE)
Nyckelord Ryssland, forskning och utveckling, civil FoU, militär FoU, FoT, underrättelseinhämtning, militärindustri, försvarsindustri, kritiska teknologier, vapensystem, säkerhetskoncept, militärdoktrin, ledtider, Russia, research and development, R&D, civilian R&D, military R&D, intelligence collection, military industry, defence industry, critical technologies, weapons systems, security concept, military doctrine, lead times, Försvarsanalys
Sammanfattning Studien avser att ge bred bild av rysk FoU och forskningens villkor i dagens Ryssland. Ett ytterligare syfte har varit Att jämföra rysk, amerikansk och svensk syn på ryska kritiska teknologier och vapensystem. I detta syfte behandlas i inledningsvis i kapitel 2 den civila forskningens organisation, forskarnas villkor samt finansieringen av rysk FoU. Kapitel 3 behandlar bakgrunden till dagens situation i perspektiv av det sovjetiska arvet och underrättelse- inhämtningens roll samt redogör för läget inom det militärindustriella komplexet och den militära forskningen. Efter att ha redogjort för det allmänna tillståndet inom några försvarsindustribranscher, genomförs först en jämförande analys av amerikansk och rysk syn på kritiska teknologier samt därefter en av den svenska och ryska synen på ryska vapensystem, detta för att kongruent material saknats för att göra en fullständig jämförelse mellan alla de nämnda länderna och områdena. För att ytterligare belysa några av de faktorer som formar FoU-politiken, beskrivs det ryska Säkerhetskonceptets och Militärdoktrinens syn på teknologier och system samt Programmet för nationell teknologisk bas. Det utländska bidraget är en annan faktor som medverkat till rysk FoU:s överlevnad och som därför granskas i studiens kapitel 4. l kapitel 5, som utgör slutsatskapitel, görs därefter en jämförande analys mellan de ovan nämnda ländernas syn på ledtider, forskning, kritiska teknologier och vapensystem. l en omfattande bilagedel ges ytterligare teknisk information kring vapensystem, kritiska teknologier och utländskt bistånd. Hela studien sammanfattas i en längre executive summary på engelska.
Abstract The purpose of the study is to give a comprehensive view of Russian R&D and the conditions under which it exists today. A further ambition has been to compare Russian, American and Swedish views of Russian crifical technologies and weapons systerns. Thus the civilian R&D, the conditions for the researchers and the financing of the Russian R&D are described in chapter 2. In chapter 3 the Soviet herftage and the role of intelligence are treated together with a description of the present situation in the military industrial complex (MIC) and military R&D. After a look at the general situation in some sectors of the MIC, a comparison between the American and the Russian views of Russias capacity as regards critical technologies is canied out, which in tum is followed by a similar comparison between the Swedish and the Russian views of Russjan weapons systerns. This model was necessitated by the lack of congruous sources for a comparison of all concerned countries and areas. To further illuminate some of the factors Mich form Russian R&D, the roles of the Russian Security Concept and Military Doctrine are analysed, as is the Programme for the National Technological Base. Finally, the crucial support to Russian R&D from abroad is scrutinised. In chapter 5 conclusions are drawn from the above mentioned factors in a lead time context. A comprehensive appendix gives further information concerning technical details of certain weapons systerns, crifical technologies and foreign support. The whole study is summarized in an executive summary in English at the beginning of the study.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182