Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elastic-plastic energy consumption and secondary fragment production in the break-through phase of projectile perforation of target plates.

Elastic-plastic energy consumption and secondary fragment production in the break-through phase of projectile perforation of target plates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0621--SE)
Nyckelord Projektil, perforering, splitter, energi, riktad sprängverkan, projectile, perforation, fragment, energy, shaped charge
Sammanfattning När en stel projektil tränger in i en tjock målplåt så förflyttas målmaterialet sidledes, utom nära anslagsområdet där ytan antingen lyfts eller splittras samt kastas bakåt. Om projektilenergin är tillräckligt stor kommer målplåten att perforeras. Under slutskedet kommer målmaterialet framför projektilen antingen att förflyttas sidledes-och-framåt, utan att lossna, eller att splittras och ejekteras som sekundärsplitter med ungefär samma hastighet som projektilen. I båda fallen utsätts målmaterialet för kraftig deformation. En del av motsvarande deformationsenergi är elastisk och resten är plastisk. En modell för kvoten mellan plastisk och elastisk deformationsenergi föreslås i rapporten. Denna modell involverar sekundärsplittrens massfördelning. Modellen jämförs med tidigare föreslagna modeller för den energi som behövs för stela projektilers genomträngning av målplåtar. Modellen kan också tillämpas för icke-stela projektiler. Speciellt studeras produktion av sekundärsplitter i samband med riktad sprängverkan, varvid experimentella resultat utnyttjas.
Abstract When a rigid projectile penetrates a thick target, then the target material is displaced laterally, except close to the impacted surface when the surface around the impact either heaves, or is broken and scattered backwards. If the projectile energy is sufficiently great, then it will perforate the target. During the final phase the target material in front of the projectile is either displaced laterally-and-forwardly, without becoming detached, or it is broken and ejected as secondary fragments, which leave with about the same velocity as the projectile. In both cases the target material is subjected to great deformation. Some of the deformation is elastic and the rest is plastic. A model for the ratio between the plastic and elastic deformation energies is proposed in the report. This model involves the mass distribution of the secondary fragments. This model is compared with previous models for the energy required for rigid projectile perforation of target plates. The model is also applicable for non-rigid projectiles. In particular the production of secondary fragments by shaped charge jets is discussed and compared to experimental results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182