Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Cyberterrorism: Öppnar IT nya möjligheter för terrorism ?

Cyberterrorism: Öppnar IT nya möjligheter för terrorism ? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Grennert Josefin, Tham Lindell Magdalena
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0626--SE)
Nyckelord informationsteknik, IT-hot, informationsoperationer, informationskrigföring, terrorism, cyberterrorism, information technology, IT-related threats, information operations, information warfare, terrorism, cyber terrorism, Försvarsanalys
Sammanfattning Syftet med rapporten är att klargöra vad cyberterrorism är samt att utröna huruvida ett sådant hot föreligger mot vårt samhälle eller har potentialen att utvecklas på sikt. l rapporten förs en definitionsdiskussion och en definition av cyberterrorism föreslås. Sammanslagningen av "cyber" med "terrorism" ger vid handen att begreppet innebär ett nytt medel för terrorism samt att det är skilt från andra typer av databrottslighet vilka inte är att klassa som terrorism. Det är mer sannolikt att cyberterrorism växer fram som ett komplement till, snarare än ersättning av, konventionella angrepp. Det är tänkbart att cyberterrorism skulle kunna användas i anslutning till konventionella angrepp i syfte att förstärka våldsverkan och fördröja samhällets återhämtning. Sveriges utsatthet för terrorism förefaller idag vara liten. Hotbilden kan dock snabbt komma att förändras och faktorer som kan påverka är internationella insatser, deltagande i kampen mot internationell terrorism eller en starkare integrering inom EU genom vilken Sverige kan fä del i andra länders säkerhetsproblematik. Möjligheterna att idag utför a cyberterrorism i Sverige bedöms som små. Det är av säkerhetspolitisk betydelse att sårbarheten i den kritiska tekniska infrastrukturen hålls så låg som möjligt och att sårbarheter inte byggs in i systemen.
Abstract The purpose of the report is to darify what cyber terrorism is and to determine if there is such a threat against our society or if one could develop over time. A definition of cyber terrorism is suggested. The connection between "cyber and "terrorism" suggests that the word implies a new means för terrorism and also that it is separated from other forms of computer crime that can not be classified as terrorism. It is more likely that cyber terrorism develops as a complement to, rather than replacernent of conventional attacks. It is likely that cyber terrorism could be used in connection with conventional attacks as a means to enhance violence and to delay the recovery of the society. The likelihood of terrorist attacks in Sweden is low. This, however, can change rapidly and factors that may influence this development are international military efforts participation or statements in the fight against international terrorism, and a stronger integration within the EU through which Sweden may get part of the security problerns of other countries. The possibilities to carry out cyber terrorism in Sweden are seen as small. It is of relevance to national security that the vulnerability in the critical technical infrastructures is kept to a minimum and that new vulnerabilities are not built in to the systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182