Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förutsättningar för internationellt samarbete om forskning, teknologi och materiel inom försvarsområdet.

Förutsättningar för internationellt samarbete om forskning, teknologi och materiel inom försvarsområdet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindgren Fredrik, Axelson Mattias, Lundmark Martin, Stenholm Lars, Tarras-Wahlberg Bo, Törnqvist Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 160
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0628--SE)
Nyckelord Nationell strategi, internationellt samarbete, försvarsteknologi, försvarsforskning, försvarsmateriel, bilateralt, multilateralt, funktionslösningar, tidiga faser, national strategy, international collaboration/co-operation/cooperation, defence technology, defence research, defence materiel, bilateral, multilateral, capability solutions, early phases
Sammanfattning Det internationella samarbetet om forskning, teknologi och materiel inom försvarsområdet analyseras i denna rapport på fem nivåer: försvars- och säkerhetspolitik, militär förmåga, funktionslösningar, materielsystem och teknologi. Mellan de fem nivåerna råder en dynamik och ett samspel som innebär att förändringar på en nivå påverkar förutsättningarna för samarbete även på andra nivåer. Sveriges internationella engagemang inom försvarsmaterielsamarbete har ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet. Eftersom Sveriges resurser att delta i samarbeten är begränsade finns idag ett behov av att konsolidera och mer aktivt prioritera landets deltagande. Sverige bör sträva efter att med sina mest prioriterade samarbetspartners etablera samarbeten på alla fem nivåer och att dessa sammantaget samspelar med och förstärker varandra. Då skapas bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar och givande relation mellan Sverige och det aktuella samarbetslandet (eller grupp av länder). Forskning, teknologiutveckling, studier och demonstratorer är för alla nivåer en förutsättning för ett kompetent agerande och ägnar sig väl för att tidigt etablera samverkan och därmed lägga en grund för långsiktig samverkan. Rapporten innehåller det underlag som ligger till grund för FOIs svar på ett uppdrag från regeringen "att se över möjligheterna att skapa bättre förutsättningar för internationellt materiel- och teknologiförsörjningssamarbete" (Fö2001/2963/MIL, FOI 01-4255:18).
Abstract International collaboration regarding research, technology and defence-related materiel is in this report being analysed on five levels: defence and security policy, military capability, capability solutions, materiel systems and technology. There is a dynamic aspect and an interaction that implies that changes on one level affects the conditions on other levels. Sweden´s international commitment within defence materiel collaboration has increased substantially since the mid 1990´s. Since Sweden´s resources for participating in collaborations are limited, there is presently a need to consolidate and more actively prioritise the national participation. Sweden should strive to create collaborations together with its most prioritised collaborative partners on all five levels and that these collectively should support and reinforce each other. Thereby better conditions are created for a far-reaching, robust and rewarding relation between Sweden and the collaborative nation in question (or group of nations). Research, technology development, studies and demonstrators are for all levels a prerequisite for a competent participation and are well suited in order to establish early collaboration and thereby create a foundation for long-term co-operation. This report presents the background material that is the foundation for FOI´s response to a government commission to "analyse the opportunities to create better conditions for international materiel and technology collaboration" (Fö2001/2963/MIL, FOI 01-0455:18).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182