Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskningsetik vid en förbandsvärdering.

Forskningsetik vid en förbandsvärdering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wiss Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0648--SE)
Nyckelord militära förband, förbandsvärdering, forskningssed, forskningsetik, forskning, fusk, oredlighet, etik, Försvarsanalys
Sammanfattning FOI har fått i uppdrag att utarbeta en metod för värdering av militära förband. En viktig del av en värdering är de forskningsetiska aspekterna. I rapporten diskuteras god forskningssed, inomvetenskaplig forskningsetik (oredlighet i forskningen) samt utomvetenskaplig forskningsetik (hur forskningen påverkar och påverkas av omgivningen). Viktiga aspekter är 1)intresekonflikter som kan uppstå vid en förbandsvärdering, 2) god forskningssed, såsom öppenhet, spårbarhet, kvalitetssäkring och god dokumentationssed, 3)Vetenskaplig oredlighet. De forskningsetiska aspekter som presenteras i denna rapport bör kunna utgöra grunden vid alla typer av förbandsvärderingar.
Abstract The Swedish Defence Research Agency (FOI) has been tasked with designing a method for the evaluation of military units. The report adresses an important aspect of evaluation, i.e. ethics of science.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182