Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DR Kongo : miljö- och hälsorisker för insatspersonal.

DR Kongo : miljö- och hälsorisker för insatspersonal. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edlund Christina, Follin Per, Liljedahl Birgitta, Lindblad Anders, Sandström Björn, Sundström Sture, Waleij Annica
Ort: Umeå
Sidor: 46
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0651--SE)
Nyckelord NBC-hot, miljö- och hälsorisker, insatspersonal, NBC threats, environmental risks, health risks, military personnel, civil personnel
Sammanfattning På förfrågan från SWEDINT har FOi NBC-skydd gjort en snabb, prelinimär översikt över eventuella hälso- och miljörisker som kan möta insatspersonal som skall verka i DR Kongo. Militära eller civila observatörer är tidigt på plats i ett missionsområde. Observatörernas erfarenheter är en viktig länk i uppbyggandet av kunskapsbanken över ett insatsområde. Avsikten med denna rapport är i första hand att på ett tidigt stadium lyfta några frågor till personal ute i fält och att sedan ta till vara deras erfarenheter rörande NBC-, miljö- och hälsorisker i landet. Rapporten resulterar i ett antal frågor om erfarenheter rörande miljö- och hälsoförhållanden och riktas till observatörer och annan insatspersonal i eller på väg till DR Kongo. Rapporten behandlar EIHH, NBC-hotbild, terrorism och kriminalitet, minor och OXA (oexploderad ammunition), epidemiologi samt sanitära frågor. De viktigaste slutsatserna som kunnat dras utifrån tillgänglig information är att det sannolikt inte innebär stora industri- eller NBC-relaterade hälsorisker att vistas i DR Kongo. Det kan dock inte uteslutas att det lokalt kan förekomma sådana problem. De huvudsakliga riskerna med att befinnas sig i landet är istället relaterade till minor och oexploderad ammunition, frågor av sanitär karaktär, infektions- och diarrésjukdomar samt kriminalitet.
Abstract At the request of SWEDINT, FOI, the Division of NBC Defence, has made a quick preliminary overview of the existence of NBC- or environmentally related health risks, which military and civil deployed personell, stationed in Congo DR may be exposed to. Military or civilian observers are sent to a new mission area at an early stage. The experiences of the observers constitute an important link in building a knowledge bank of a theatre of operation. The main aim of this study is to highlight some questions of interest to the personnel out in the field at an early stage. Their experiences concerning NBC, environmental and health risks will then be evaluated. This study sums up a number of questions concerning environmental and health conditions to be handled by observers and other military and civil deployed personnel in Congo DR. This study deals with EIHH (Environmental and Industrial Health Hazards), NBC threats, terrorism and crime, mines and UXO (unexploded ammunition), diseases and sanitary issues. The most important conclusions drawn from the information available is that industrial or NBC related health risks will most likely not pose a serious threat to personnel stationed in Congo DR. However, it can not be ruled out that such problems can occur in some localities. The main risks connected to being in Congo DR are instead related to mines and UXO, sanitary issues, infectious diseases, diarrhoea and crime.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182