Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multisensormålsökare. Klassificering av markmål med datafusion.

Multisensormålsökare. Klassificering av markmål med datafusion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlsson Leif, Gustafsson Magnus, Hermansson Patrik, Karlsson Mikael, Karlsson Nils, Lauberts Andris, Näsström Fredrik, Wilow Mathias
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0652--SE)
Nyckelord datafusion, klassificering, IR, radar, classification
Sammanfattning I projektet MUMS (Multisensormålsökardemonstrator) har vi studerat klassificering och datafusion av stridsfordon i ett simulerat scenario. Studien behandlar en multisensormålsökare som på 300 m höjd flyger an mot sex olika stridsfordon från ett avstånd av 8 km fram till 500 m. Sensorerna som används är IR (8-9 mikro m) och radar (16 GHz). För att kunna klassificera de olika stridsfordonen har de segmenterats, varefter olika särdrag har estimerats. För att finna lämpliga IR-särdrag som bevarar klass-separabiliteten, men samtidigt är oberoende, har två olika tekniker testats: Kanonisk diskriminantanalys respektive oberoende komponenter (ICA). Flera olika klassificeringsmetoder har testats på dessa IR-särdrag: Bayes metod med separabla eller multipla täthetsfördelningar samt multipla Gaussfördelningar. Parzen och k-nearest neighbours, artificiella neuronnät (RPROP, Resilient Backpropagation) och Support vector machines (SVM) har också använts. För radardata, med särdrag direkt från avståndsprofiler, har RPROP, SVM och korrelation visat sig användbara. Resultatet visar att redan på 1700 m avstånd kan man klassificera ett mål med mycket god sannolikhet om man använder både IR och radar samt ackumulerar (voterar) data under anflygningen. Om endast IR-sensorn eller radarn används blir klassificeringssannolikheten ca 65 % resp. ca 80 %, även här med votering. Både IR- och radardata har här klassificerats med RPROP. Andra kombinationer av klassificerare (kan vara olika för IR och radar) ger jämförbara resultat.
Abstract This part of the project MUMS (Multi Sensor Target Seeker Demonstrator) deals with classification and datafusion of military target models in a simulated scene. A multisensor target seeker flying at constant height 300 m approaches one of six different combat vehicles at an initial distance of 8 km. The seeker is a two-sensor combination of IR (8-9 micro m) and HRR radar (16GHz). To enable classification, features have been extracted from the segmented images and radar profiles of the targets. The IR features have been pre-processed using canonical diskriminant analysis (enhances class separability) and independent component analysis (ICA). The dimension-reduced features have been fed to a number of different classification algorithms, such as: Bayes method using separable or multiple probability densities, Gauss mixture densities, Parzen, k-nearest neighbours, artificial networks (RPROP = Resilient Backpropagation) and Support vector machines (SVM). Radar targets have been classified using RPROP, SVM and correlation operating directly on the distance profiles. The results show that targets are classified almost 100 % correct already at 1700 m distance provided both IR and radar are used and their fused decisions are combined over several distances by majority voting. Using IR or radar only, correct classification with voting drops to about 65 % and 80 %, respectively. These results are computed using the same classifier, RPROP, for both sensors. Other combinations of classifiers (may be different for IR and radar) give similar results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182