Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High voltage generation research with the TTHPM system at FOI.

High voltage generation research with the TTHPM system at FOI. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nyholm Sten E, Appelgren Patrik, Bjarnholt Gert, Hultman Tord, Larsson Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0674--SE)
Nyckelord TTHPM, högspänning, effektanpassning, pulsformning, lagringsindukator, exploderande tråd, brytare, gnistgap, TTHPM, high voltage, power conditioning, pulse shaping, storage inducator, exploding wire fuse, spark gap
Sammanfattning Syftet med användning av högeffekt pulsad mikrovåg (HPM) som vapen är att generera en eller flera mikrovågspulser med hög amplitud, vilket ger förmåga att störa eller förstöra elektronisk utrustning. Detta kan ha en kraftig påverkan på nuvarande och framtida C41-system (command, control, communications, computers and intelligence) som kan komma att används på det elektroniska slagfältet, t.ex. i det nätverksbaserade försvaret (NBF). Avsikten med ett pulsformande system är att anpassa och transformera den elektriska pulsen från en primär energikälla till den använda mikrovågskällans krav. Detta innebär vanligen en omvandling av en kraftig strömpuls till en hög spänning och en förkortning av pulsens stigtid. Detta åstadkoms i TTHPM-systemet med en mellanlagringsinduktor, en öppnande switch med elektriskt exploderande trådar samt ett gnistgap som slutande switch. Forskningen med TTHPM-systemet finansieras av Försvarsmakten. Denna rapport sammanfattar arbetet med TTHPM-systemet och de slutsatser och erfarenheter som detta arbete gett under de senaste tre åren. Viktiga slutsatser listas och användbarheten för integration i en HPM-stridsdel diskuteras.
Abstract The purpose of High Power Microwave (HPM) weapons is to generate one or several high amplitude microwave pulses, with the ability to disturb or destroy electronic equipment. Used on the electronic battlefield this can have severe impact on today´s C41-systems (command, control, communications, computers and intelligence), e.g. in the network based defence (NBD). The purpose of a power conditioning system is to adapt and transform the pulse obtained from the primary energy source to the requirements of the microwave source used. This usually means transforming a high current to a high voltage and shortening rise time of the pulse. This is accomplished in the TTHPM system using an intermediate storage inductor, an electrically exploded wire fuse opening switch and a spark gap closing switch. The research on the TTHPM system is financed by the Swedish Armed Forces. This report summarises the work with the TTHPM system and lesson learned during the last three years. Important conclusions are listed and the suitability for integration into an HPM warhead is discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182