Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida konflikters karaktär. Delrapport 3. Maktfaktorer och massrörelser. (Engelsk version FOI-R--0685--SE).

Framtida konflikters karaktär. Delrapport 3. Maktfaktorer och massrörelser. (Engelsk version FOI-R--0685--SE). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Folke, André Turlind Elisabeth, Sjöberg Eric (huvudförfattare), Wiss Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0684--SE)
Nyckelord Scenarier, makt, institutioner, finansiella flöden, självreplikering, territorium, teknik, social smitta, imitation, ideologiska rörelser, scenarios, power, institutions, flow of funds, self-replication, territory, technology, social contagion, imitation, ideological movements
Sammanfattning Föregående delrapporter inom projektet Framtida konflikters karaktär har dels visat på kopplingen mellan ekonomiska flöden, organisationers framväxt och väpnade konflikter, dels hur mentala modeller, medvetet eller omedvetet, påverkar analysen av konflikterna. I denna rapport ges exempel på kopplingar mellan territorium, teknik, finansiella flöden, institutioner och, framför allt, självreplikerande sociala processer av det slag som kan ligga bakom framväxten av massrörelser, radikalisering av massrörelser, kapprustning i politisk korrekthet samt uppkomsten av angiverisystem. Ett spekulativt exempel ges också på hur fenomenet självreplikering skulle kunna utnyttjas för så kallat apokalyptiskt våld. De modeller och tankesätt som presenteras i rapporten och som ligger till grund för analysen av exemplen, verkliga såväl som hypotetiska, kan bilda utgångspunkt vid den fortsatta framtagningen av scenarier. I rapporten beskrivs sociala fenomen i ordalag som kan föra tanken till biologiska processer. Spridningen av en ideologi har exempelvis liknats vid en epidemi. I rapporten görs gällande att det kan röra sig om mer än bara en metafor, och att modeller hämtade från biologin, såsom evolutionär epidemiologi, kan ha relevans också vid studier av konflikter och konfliktorsaker.
Abstract Previous partial reports within the project The Character of Future Conflicts have demonstrated the connection between the flow of funds, the growth of organisations and the occurrence of armed conflicts. These reports have also illustrated how cognitive models affect the analysis of the conflicts, whether consciously or unconsciously. This report includes examples showing the connections between territory, technology, the flow of funds, institutions and, above all, self-replicating social processes. These processes are of a type that could constitute the underlying factors for the growth of mass movements and their radicalisation, the arms race in political correctness as well as the emergence of informer-systems. A speculativeexample is also presented, showing how the phenomena of self-replication could be applied to socalled apocalyptic violence. Some sections of this report describe social phenomena in terms reminiscent of biological processes.The spread of an ideology has for instance been likened to an epidemic. Thereport claims that this could be more than metaphoric, and that models derived from biological science, such as evolutionary epidemiology, can also be relevant when studying conflicts and their causes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182