Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Morfologisk analys för studien Luftburen Förmåga.

Morfologisk analys för studien Luftburen Förmåga. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kaunitz Carin, Stenström Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0686--SE)
Nyckelord luftburen förmåga, markstridsdel, helikopter, morfologisk analys, ATK, OA-metoder, morphological analysis, airborne capability, helicopter, Försvaranalys
Sammanfattning Rapporten redovisar metodstöd i form av morfologisk analys till ATK-studien Luftburen Förmåga. Syftet har varit att stödja problemstrukturering, alternativgenerening, analys och värdering. I Sverige finns idag ingen luftburen förmåga som består av komponenterna markstridsdel, transporthelikopterdel och stridshelikopterdel. Studien har präglats av behovet att bygga upp kunskap om vad luftburen förmåga skulle kunna vara. Problemkomplexet har strukturerats och utforskats med hjälp av morfologisk analys. Analysen har skett i två samverkande steg; luftburet förband (helheten) och luftburen bataljon (markstridsdelen). För dessa har såväl struktur och resurser som uppgift och miljö samt deras inbördes relationer beskrivits. Metodens iterativa karaktär har använts för att intregrera SA-shemats stegen problemformulering, alternativgenerering, analys och värdering. Resultaten från den morfologiska analysen har kunnat förfinas genom beräkningar och spel. En relationsdatabas som stöd för analys och beräkningar har tagits fram, liksom underlag för spel. Osäkerheter har hanterats genom att spänna upp och utforska ett stort utfallsrum och sedan successivt sålla bort orimliga alternativ.
Abstract This report presents the methodological support given by F0I to the Swedish Armys Tactical Command Centre for a study concerning Airborne capability. The purpose of the study was to support problem formulation, the generation of alternative solutions and their evaluation. The primary method used was morphological analysis.. Sweden does not presently have an airborne capability, either as support for ground combat or in the form of transport helicopters and combat helicopters. There was a need to build up detailed knowledge about what an airborne capability would involve. The problem complex has been structured and modelled with the help of morphological analysis (MA). The analysis was carried out in two steps: the first concerning airborne units as a whole, the second a more detailed analysis of the requirements for the ground combat component of the unit. The iterative character of MA was employed in order to integrate the Systems Analysis steps of problem formulation, alternative generation, analysis and evaluation. The resurs of the analysis were further refined through more detailed calculations. A relational database was developed as support for the study, which also served as the starting point for war-gaming in this context. The uncertainties involved in the study were managed by creating and examining a very large outcome space -- made possildie by MA -- in which inconsistent or improbable alternatives were successively sifted out.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182