Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aerosoldämpningsmodell för skandinavisk miljö - baserad på mätningar vid Lövsättra i Uppland.

Aerosoldämpningsmodell för skandinavisk miljö - baserad på mätningar vid Lövsättra i Uppland. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Rolf, Kaurila Timo
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0689--SE)
Nyckelord aerosol, extinktion, transmission, IR, extinction
Sammanfattning Optisk strålning påverkas på olika sätt av atmosfären vilket därmed inverkar på prestanda på olika optiska system. FOI, och tidigare FOA, har under flera år genomfört aerosolmätningar för att karakterisera de svenska förhållandena. Anledningen var att man vid flertalet IR-mätningar hade observerat att modellerna i dåvarande versioner av modeller (oftast amerikanska) underskattade dämpningen i IR-området. Resultat från mätningar med en mångkanalstransmissometer, OLA (Optisk Länk i Atmosfären), har tidigare legat till grund för arbete med en aerosolmodell. Det finns emellertid anledning att titta på alternativa modeller bland annat för att förenkla de tidigare modellerna och att ytterligare mätkampanjer har genomförts. Två enkla modeller för att uppskatta aerosolextinktionskoefficienter (alfa alfa) har beskrivits i denna rapport. Modellerna estimerar alfa alfa med hjälp av väderparametrama sikt, temperatur och vindhastighet. Transmission som uppskattats av modellerna har också jämförts med transmission som beräknats av modellen MODTRAN i olika väderförhållanden. En slutsats man kan dra från resultaten av analysen, visar att det finns en större mängd stora aerosolpartiklar i omgivningen av mätplatsen än vad storleksfördelning i MODTRANs aerosolmodeller antar. Allmänt framgår att aerosolmodellen Maritime i Modtran fungerar rimligt bra vid korta IR-våglängder upp till ca 4 mikrometer. Vid längre IR-våglängder underestimerar också Maritime-modellen aerosoldämpningen med en faktor av 2-4 vid 10 mikrometer.
Abstract The atmosphere affects on the propagation of optical radiation by different ways. This influences the performance of Electro Optical systems. FOI, earlier FOA, has carried out aerosol measurements during many years in order to characterise Swedish conditions. The reason was that IR transmission models (mostly American) underestimated the IR attenuation compared to IR measurements. Results from a multi channel transmissometer OLA (Optical Link in the Atmosphere), have also been used to build an aerosol model earlier. However, there are reasons to check alternate models, for one thing to simply the previose models and that further measurements have been done. Two simple models to approximate aerosol extinction coefficients (alpha alpha) have been described in this report. The models estimates alpha alpha from the weather parameters visibility, temperature, and wind speed. Transmission which was approximated by the models has also been compared with transmission calculated with the MODTRAN model for different weather situations. One conclusion drawn from the analysis results shows that there are a larger amount of course aerosol particles at the measurement site, than the size distribution used in MODTRAN proposes. In general the Maritime model in MODTRAN seems to give a reasonable good result in the visible and IR wavelengths up to about 4 micrometers. However, at longer wavelengths also the Maritime model underestimates the aerosol attenuation with a factor of 2-4 at 10 micrometers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182