Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av telekrig - Metoder, verktyg och verksamheter vid FOI Försvarsanalys.

Värdering av telekrig - Metoder, verktyg och verksamheter vid FOI Försvarsanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kindvall Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 70
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0691--SE)
Nyckelord Telekrig, värdering, metoder, verktyg, GPS, informationsteori, VMS, avdömningsregler, cross-eye, electronic-warfare, EW, assessment, methods, tools, GPS, information theory, DAS - defensive aids systems, cross-eye jamming
Sammanfattning Huvudsyftet med denna rapport är att beskriva metoder och verktyg för värdering av telekrigföring. Rapporten inriktas framförallt på att beskriva verksamhet som genomförts inom projektet Taktisk värdering telekrig vid FOI Försvarsanalys, i huvudsak under perioden 2000-2002. Fokus i framställningen ligger på utnyttjade metoder och framtagna verktyg. Rapporten innehåller även en allmän beskrivning av telekrigföringens grunder samt en diskussion kring telekrigföring med utgångspunkt i Försvarsmaktens utveckling. Därutöver ingår avsnitt om teknikutvecklingen inom telekrigrelevanta områden samt en allmän beskrivning av värdering. Rapporten har även som syfte att kunna bidra till förståelse för telekrigföringens möjligheter och begränsningar och kan därigenom förhoppningsvis bl.a. vara till nytta för operationsanalytiker.
Abstract The main objective of this report is to describe methods and tools for assessment of electronic warfare. The report is primarily focused at describing activities that have been accomplished within the project Assessment of Electronic Warfare at the Division of Defence Analysis within the Swedish Defence Research Agency, mainly between the years 2000 and 2002. The focus is on methods used and tools developed. The report also contains a general description of electronic warfare and a discussion concerning electronic warfare is association with the development of the Swedish Armed Forces. In addition to that there are sections about technology development in areas relevant to electronic warfare and a general discussion on assessment. Another objective of this report is to make a contribution to the understanding of opportunities and limitations offered by electronic warfare and may hence be of use e.g. for operations analysts.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182