Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Minskning av buller- och avgasemissioner genererade av svensk militär flygverksamhet. Förstudie.

Minskning av buller- och avgasemissioner genererade av svensk militär flygverksamhet. Förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tourde Daniel, Hasselrot Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0697--SE)
Nyckelord Förstudie, svensk militär flygverksamhet, bullerminskning, avgasemissioner, miljöstörning, miljökrav, taktik, kartläggning av miljöstörningar, flygprocedurer, undersökning av möjliga åtgärder, PcP, preliminary studie, Swedish air force activity, aircraft noise reduction, gaseous emissions, pollution, environmental constraints, tactic, pollution evaluation, flight procedures, evaluation of potential solutions, PcP
Sammanfattning I denna förstudie föreslår FOI:s institution för flygteknisk miljöforskning en generell plan för utvärdering av det militära flygets buller- och avgasemissioner, och för studium av möjligheter för att minska miljöstörningar. Inledningsvis presenteras vikten av miljöanpassning av försvarsmateriel samt att Sveriges har stor erfarenhet av att hantera miljöfrågor inte minst i internationella sammanhang. Här presenteras särskilt de krav som regeringen ställer på Försvarsmakten beträffande minskning av miljöstörande effekter på grund av svensk militär flygverksamhet. Därefter presenteras i detalj den erfarenhet som institutionen besitter, som består i kunskap om buller- och emissionsfrågor samt vana att göra datorsimuleringar. Härvid redovisas också en stor mängd datorverktyg som kan vara användbara för aktuella studier. Slutligen framhålles institutionens erfarenhet på det civila området, som skulle kunna utnyttjas för Försvarsmaktens behov av studier i militära sammanhang. Slutligen presenteras i denna förstudie ett förslag till projekt, som institutionen har analyserat till innehåll, i form av projektetablering och projektgenomförande. Syftet med projektet är att långsiktigt minska miljöstörningar genererade av svensk militär flygverksamhet. På detta stadium kan man inte ha överblick över hela problemsituationen, varför detta få ses som ett preliminärt förslag. Därför mottages tacksamt synpunkter på vårt projektupplägg.
Abstract In this preliminary study, a general plan for the evaluation of the noise and gas emissions produced by military flights and the study of different means to reduce this annoyance is proposed by FOI´s department of aviation environmental research. First the importance given to the reduction of the environmental impact of the Swedish defense materiel as well as the Swedish experience in solving environmental issues and its international recognition is presented. A special emphasis is given to the mission given by the Swedish government to the Swedish Defence Materiel administration to reduce the environmental impact of military air traffic. The experience and the different tools at the disposition of FOI to compute aircraft noise and gas emission are then presented in details. A particular emphasis is given on the experience acquired by FOI with civil aviation and on the possibilities to put this knowledge at the disposal of the Swedish Defence Materiel administration. Finally a project proposal is presented. The goal of the project would be to reduce, in the long run, some of the environmental pollutions generated by the activities of the Swedish Air Force. At this stage of the project, it is impossible to have a complete view over the situation. This report should therefore be seen as a preliminary proposal open to comments and suggestions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182