Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rökspridning i anläggningar - en lägesrapport.

Rökspridning i anläggningar - en lägesrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Walmerdahl Per, Werling Per
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0698--SE)
Nyckelord Brand, rökspridning, ventilationssystem, fire, smoke spread, ventilation system
Sammanfattning Under ett flertal år har FOI arbetat med studier av brand och rökspridning i anläggningar. Flertalet av dessa studier har varit experimentella och inriktade på att studera och belysa olika problemställningar samt i förekommande fall skyddsåtgärder mot rökspridning. Denna rapport syftar till att sammanställa huvuddragen i de studier som genomförts och grovt vilka slutsatser, som dragits i samband med dessa. Rapporten börjar med en kortfattad beskrivning av ett antal för området relevanta grundbegrepp, varefter återstående delar i huvudsak behandlar olika studerade problemställningar. Ett exempel på det senare är brandförlopp i mer eller mindre slutna rum och hur dessa kan karaktäriseras i termer av tryckökning till följd av termisk expansion m m. I övrigt ligger tyngdpunkten i rapporten på att beskriva och diskutera brand- och rökspridning i ventilationssystem, vilket utgör ett komplext område inom brandprojektering. Fortsättningsvis ges bl. a. en beskrivning av provningsmetoder (täthets- och rökspridningsprov) för att utvärdera skyddet mot rökspridning i befintliga anläggningar. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta forskningsinsatser inom och i anslutning till området.
Abstract This report aims at summarising the main features of the studies carried out and rough conclusions from these. Initially a short description of a number of relevant concepts is given after which different problem areas are addressed. One example of the latter is fire in more or less sealed compartments and how these can be characterised in terms of pressure rise due to thermal expansion etc. In the remainder of the report, focus is on fire- and smoke spread in ventilation systems, which constitutes a complex area of fire safety engineering and planning. Further a description of different test methods (air leakage test and Hot Smoke Test) for evaluating the protection against smoke spread in existing buildings and installations is given. Finally some suggestions to future research activities within and in association with the area are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182