Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Higher-order statistics based estimation of intersystem interference in digital communication systems - a kurtosis approach.

Higher-order statistics based estimation of intersystem interference in digital communication systems - a kurtosis approach. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Linder Sara, Rantakokko Jouni
Ort: Linköping
Sidor: 46
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0699--SE)
Nyckelord telekonflikter, digitala kommunikationssystem, AWGN-approximation, högre ordningens statistik, kumulanter, kurtosis, intersystem interference, digital communication systems, AWGN-approximation, higher-order statistics, cumulants, kurtosis
Sammanfattning Att bestämma påverkan på ett digitalt kommunikationssystem som orsakas av en elektromagnetisk interferens kräver ofta relativt komplexa beräkningar och analyser. Det finns därför ett stort behov av approximativa metoder som är lämpade för datorbaserade verktyg avsedda för telekonfliktanalyser. En ofta använd approximation vid estimering av den bitfelshalt som orsakas av interferensen i digitala kommunikationssystem är att behandla interferensen som om den istället vore additivt vitt gaussiskt brus. Approximationens giltighet varierar dock kraftigt för olika typer av interferenser. I den här rapporten visar vi att det är möjligt att använda högre ordningens statistik (HOS) som ett kvalitetsmått på approximationen. Det är dessutom möjligt att använda HOS för att kvantifiera påverkan på ett digitalt kommunikationssystem för några intressanta signaler. Resultaten öppnar för möjligheten att använda HOS som ett kvalitetsmått på den resulterande bitfelshalten vid användning av approximativa metoder i datorbaserade telekonfliktverktyg.
Abstract The problem to determine the impact on digital communication systems of electromagnetic interference often requires complex calculations and analyses. Therefore, there is a need for approximate methods suitable for computer-based tools for intersystem interference analyses. A commonly used approximation is to treat the interference as if it is additive white Gaussian noise (AWGN) when estimating the resulting bit-error probability (BEP) for the digital communication system. However, the validity of this approximation varies for different types of interference. In this report, we show that it is possible to use higher-order statistics (HOS) as a quality measure of the AWGN-approximation. Furthermore, we also show that HOS can be used to quantify the impact on a digital communication receiver of some electromagnetic interference signals of interest. The results open up the possibility to use HOS as a quality measure of the resulting BEP when using approximate methods in computer-based tools.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182