Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Identifiering med sikteskamera.

Identifiering med sikteskamera. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sandberg Stig
Ort: Linköping
Sidor: 16
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0704--SE)
Nyckelord identifiering, videopresentation, huvudburen display, framtidens soldat, MARKUS, identification, video presentation, HMD, future soldier
Sammanfattning I en förvärrad splittermiljö kan den framtida soldaten behöva ha förmågan att observera och skjuta från skydd. Han behöver då kunna utnyttja indirekt observation. För att kartlägga svårigheterna att gå över från direkt visuell observation till indirekt videopresentation av omvärlden har fem experiment genomförts. Sammanlagt trettio försökspersoner har bedömt om soldater och civila varit beväpnade i betäckt terräng och i öppen terräng, vad displaytypen betyder för bedömningarna, vilken förstoring som fordras för att avgöra om en person är beväpnad på ett taktiskt intressant avstånd, på vilka avstånd det går att identifiera typiska eldhandvapen och hur väl det går att läsa registreringsnummer på fordon. Observatörerna har både gjort snabba osäkra bedömningar med utgångspunkt från mycket vag information och i det närmaste hundraprocentigt säkra bedömningar. Människors naturliga beteende, exempelvis pendling med armarna och vridning av kroppen, har underlättat formulering av tidiga välgrundade hypoteser. Säkra bedömningar har dock visat sig kunna kräva hög förstoring och skillnaden mellan olika presentationsformer har i vissa fall varit betydande.
Abstract In a hard splinter environment the future soldier might need the ability to observe and fire from cover. He than has to use indirect observation. To map the difficulties going from direct visual observation to indirect video presentation of the surroundings five experiment have been conducted. A total of thirty observers have judged whether soldiers and civilians have been armed in close and open country, what the type of display means to the judgements, what magnification is needed to judge armament at a typical tactical distance, at what distance it is possible to identify representative small arms and how well a car registration number can be read. The observers have made early uncertain judgements, based on vague information, as well as certain judgements. Human natural behavior, e.g. swinging with the arms and turning the body, have facilitated the formulation of early well-founded hypothesis. Certain judgements have sometimes demanded high magnification and the difference between displays can be considerable.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182