Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Adaptiv radionod - ett systemförslag.

Adaptiv radionod - ett systemförslag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johansson Peter, Pääjärvi Lars, Rantakokko Jouni
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0714--SE)
Nyckelord adaptivitet, turbokoder, OFDM, space-time processing, gruppantenn, adaptation, turbo codes, OFDM, space-time processing, antenna array
Sammanfattning I det nya försvaret finns ett stort behov av radiosystem som kan anpassa sin förmåga till aktuella uppgifter och aktuell miljö. Den tekniska utvecklingen under senare år har möjliggjort en sådan anpassning. En adaptiv radionod är en höggradigt anpassningsbar komponent i ett radionät. Flexibiliteten fås genom att noden kan variera användandet av ingående teknikblock och anpassa parametrar för att adaptera mot förändringar i den signalmiljö som noden befinner sig i. Noden adapterar också mot förändrade krav från användaren med avseende på kapacitet, robusthet, fördröjning, smygegenskaper, etc. Rapporten beskriver ett generiskt systemförslag som innehåller en kombination av flexibla tekniker. Valet av tekniska metoder har gjorts för att möjliggöra mycket stora variationer i parametervalen. Systemförslaget är inte tänkt som ett underlag för implementering utan syftet är att skapa en struktur som kan ligga till grund för vidare utveckling, värdering och analys. Värderingen/analysen innefattar bedömningar av möjliga prestandavinster i ett framtida taktiskt radiosystem, speciellt med tonvikt på systemets adaptiva förmåga. I rapporten diskuteras också översiktligt några antaganden om nätets struktur, inklusive protokoll, samt begreppet adaptivitet
Abstract In the new Defence there is a need for radio systems that can adapt their ability to the current tasks and the present environment. During the last years the technical development has made this possible. An adaptive radio node is a highly variable component of a radio network. The variability is obtained by allowing the node to change the use of its functional blocks together with adjustment of parameters in the blocks, all in order to adapt to the changing signal environment of the radio channel. The radio node also adapts to the changing requirements from the user regarding capacity, robustness, delay, stealth properties, etc. This report presents a generic system proposal containing a combination of flexible techniques. The choice of technical methods has been made to support great variations of the parameters. The system proposal is not intended to be a basis for implementation of a radio node. Instead the purpose of the system proposal is to lay a ground for further assessment and analysis. The assessment/analysis includes estimates of possible performance gains in a future tactical radio system, with special emphasis on adaptation. The report also comprises assumptions regarding the structure of the network, including protocols, and a discussion on the concept adaptation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182