Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Exercise pressor-response and relaxed G-tolerance as influenced by physical fitness.

Exercise pressor-response and relaxed G-tolerance as influenced by physical fitness. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eiken Ola, Kölegård Roger, Mekjavic Igor
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0717--SE)
Nyckelord Anti-G muskelanspänningsmanöver, G-skydd, G-tolerans, isometrisk, muskelkontraktion, muskelkemoreflex, anti-G straining maneuvers, exercise pressor-response, G-protection, G-tolerance, isometric muscle contraction, muscle chemoreflex
Sammanfattning Det har tidigare visats att styrketräning förbättrar individens G-uthållighet. Mekanismerna bakom denna förbättring är okända. Under upprepade muskelanspänningsmanövrer - som under G-uthållighetsprovokation - torde muskelkemoreflexen, vilken reflektoriskt höjer artärtrycket, spela en betydande roll för att upprätthålla adekvat artärtryck. Vår hypotes var att olika träningsmodaliteter påverkar artärtryckssvaret vid ihållande isometriskt arbete, genom att inverka på den arbetande muskelns metabola miljö. Metoder. Undersökningen omfattade tre grupper friska män, uthållighetstränade (U; n=17), styrketränade (S; n=16) och otränade (O; n=17) individer. Muskelkemoreflexen undersöktes under ihållande (40 s) isometriska kontraktioner av knäextensorerna vid en kraftutveckling motsvarande 50% av max. Passiv G-tolerans mättes. Resultat. Medelartärtryckssvaret under isometriskt arbete var högre (p<0.05) i S-gruppen (?MAP:36±7 mmHg (=medel±SD)) än i U-gruppen (28±8 mmHG), men lika i S-gruppen och O-gruppen (35±16 mmHg). G-toleransen skillde sig ej mellan U- (4.6±0.5 G), S- (4.9±0.8 G) och O- (4.6±0.8 G) grupperna. Slutsatser. Resultaten talar för att träningsmodalitet påverkar storleken på muskelkemoreflexens svar. Emellertid tycks artärtryckssvaret bli svagare av uthållighetsträning snarare än starkare av styrketräning. Således förefaller det osannolikt att den styrketräningsbetingade förbättringen av G-uthållighet som rapporterats i tidigare undersökningar orsakas av ändrad muskelkemoreflex eller förhöjd passiv G-tolerans.
Abstract It has been shown that strength-training regimens improve G-endurance. The mechanisms underlying such improvement are unknown. We reasoned that during repeated straining maneuvers - as during G-endurance testing - the exercise pressure-response plays a significant role in maintaining adequate arterial pressure. Also, we hypothesized that different training modalities might, by altering the muscle-metabolic response to sustained contractions, affect the exercise pressor-response. Methods: Three groups of healthy males were studied, endurance trained (E; n=17), strength trained (S; n=16) and untrained (U; n=17) individuals. The exercise pressor-response was studied during sustained (40 sec) isometric knee-extensor contractions at 50% of the maximal voluntary contraction level. Relaxed gradual onset-rate G-tolerance was established. Results: The mean arterial pressure response during isometric exercise was higher (p<0.05) in the S group ((?MAP:36±7 mmHg (=mean±SD)) than in the E group (28±8 mmHg), but similar in the S group and the U group (35±16 mmHg). G-tolerance was similar in the E (4.6±0.5 G), S (4.9±0.8 G) and U (4.6±0.8 G) groups. Conclusions: The results suggest that training modality affects the magnitude of the exercise pressor-response. However, it seems that the response is blunted by endurance training rather than improved by strength training. It thus appears unlikely that the previously observed strength-training induced improvement in G-endurance is caused by altered exercise pressor-response or increased relaxed G-tolerance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182