Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-militär samverkan vid internationella insatser: Från koncept till praktiskt genomförande.

Civil-militär samverkan vid internationella insatser: Från koncept till praktiskt genomförande. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Asplund Maria, Beausang Peder, Hartoft Percy, Wahlberg Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 85
Utgivningsår: 2003
Publiceringsdatum: 2003-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0727--SE)
Nyckelord samverkansbehov, samverkan, samverkansformer, samordning, central nivå, internationell insats, CIMIC, civil-militär samverkan, cooperation, coordination, national level, international operations, civil-military cooperation, Försvarsanalys
Sammanfattning Fredsfrämjande insatser omfattar vanligtvis ett brett spektrum av olika åtgärder och aktörer. Stora krav ställs på att dessa aktörer samverkar med varandra och samordnar sina verksamheter. Syftet med rapporten är att beskriva civil-militär samverkan vid internationella insatser och ge förslag på vad Försvarsmakten kan göra för att förbättra förmågan till denna samverkan. De åtgärder som föreslås rör förmågan till samverkan på fältnivå, men behöver till stor del implementeras av den centrala myndighetsnivån i Sverige. I denna rapport behandlas den mycket viktiga samverkan som sker på fältnivå mellan civila och militära aktörer i samband med fredsfrämjande insatser. Rapporten är både deskriptiv och diskuterande och tar bl.a. upp skillnader mellan konceptuell nivå och fältnivå. Mångfalden av olika organisationer, en oklar rollfördelning, kulturella och organisatoriska skillnader mellan civilt och militärt, är några bland flera faktorer som har komplicerat den civil-militära samverkan. I rapporten dras slutsatsen att det såväl utifrån det militära perspektivet som utifrån det humanitära biståndsperspektivet finns goda anledningar att vara restriktiv med användandet av militära resurser i civila insatser. Dock går det inte att på förhand exakt definiera situationer då det kan vara motiverat att militär ägnar sig åt civila insatser.
Abstract Peace support operations usually cover a wide range of different activities and actors. It is crucial that the actors involved cooperate with each other and coordinate their respective activities. The purpose of this study is to describe civil-military cooperation during peace support operations, and to propose recommendations to the Swedish Armed Forces on how to improve the ability to cooperate with civil actors. The measures that are suggested, concern civil-military cooperation on the field, or tactical level, but need mainly to be implemented on the national authority level. The report comprises descriptive, as well as reflective parts. The divergence between civil-military cooperation on the conceptual (policy) level and the field (practical) level, is one among many topics reflected upon. The multiplicity of different organisations, diffuse roles and areas of responsibility, cultural and organisational differences between the civil and military communities are some of the many factors that complicate civil-military cooperation. The report concludes that for both military and humanitarian reasons, it is necessary to restrict military participation in civil projects. It is however, not possible to specify in advance situations where the military could participate in civil activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182