Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett riskperspektiv på verifiering, validering och ackreditering av simuleringsmodeller.

Ett riskperspektiv på verifiering, validering och ackreditering av simuleringsmodeller. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergsten Ulla
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0738--SE)
Nyckelord risk, verifiering, validering, ackreditering, simuleringsmodeller, verification, validation, accreditation, simulation, Systemteknik
Sammanfattning En ökad användning av simuleringsmodeller tillsammans med en ökande komplexitet hos modellerna har skapat ett behov av en tillförlitlig verifierings- och valideringsprocess. För detta syfte är det viktigt att belysa vilka riskhändelser som är förknippade med felaktigheter i modell eller data eller felaktigt användande av densamma och vilka konsekvenser dessa riskhändelser kan få. Genom att kartlägga riskerna med en simuleringsmodell och på ett strukturerat sätt beskriva vad som gjorts för att undvika eller reducera dessa, ges även kund/användare en insyn i modellens trovärdighet. Denna rapport syftar till att belysa frågor om hur en riskanalys genomförs samt hur ett riskperspektiv kan ligga till grund för inriktningen av verifierings- och valideringsaktiviteter samt utgöra ett underlag vid bedömningen av dessa resursers omfattning. Ett exempel ges rörande en forskningsmodell av ett autonomt samverkande robotsystem.
Abstract An increasing use of simulation models together with an increasing complexity of the models has caused a great demand for a reliable verification and validation process. For this purpose it is important to elucidate which risk events are associated with errors in model or data or incorrect usage of the model, and which consequences these risk events may lead up to. By serveying the risks with a simulation model and describing what has been done to prevent them from occurring or to reduce their consequences, a user may gain an insight into the credibility level of the model. This report aims at elucidating questions of how to perform a risk analysis and how the direction of the verification and validation activities and the assessment of the verification and validation resources may be based on a risk perspective. We also give an example concerning a research model for an autonomous co-operating missile system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182