Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intelligenta verkanssystem, slutrapport av genomförda aktiviteter år 2002.

Intelligenta verkanssystem, slutrapport av genomförda aktiviteter år 2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Näsström Fredrik, Aljasmi Rahman, Carlsson Leif, Gustafsson Magnus, Larsson Håkan, Letalick Dietmar, Persson Andreas, Steinvall Ove, Sume Ain, Svensson Thomas, Ulvklo Morgan, Boberg Bengt, Wernersson Åke
Ort: Linköping
Sidor: 96
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0746--SE)
Nyckelord målsignaturbibliotek, måligenkänning, klassificering, identifiering, IR, laser, radar, sensordatafusion, bomavstånd, brisadpunkt, kriteriefunktion, verkansdel, target library, target recognition, classification, identification, sensordata fusion, miss distance, warhead
Sammanfattning I projektet Intelligenta verkanssystem studeras ett verkanssystem där zonrörs- och målsökarsensorer (laser, IR, radar etc.) integreras till ett enda fungerande system. Arbetet har under år 2002 bedrivits inom flera olika områden såsom: signalbehandling, precisionsstyrning, generering av målsignaturbibliotek och sensorinventering. Denna rapport beskriver en del av detta arbete. Verksamheten har i år lagt en grund för fortsatt signalbehandlingsarbete med fokus på måligenkänning. En simuleringsmiljö för IR- och laserradarsensorer har därför byggts upp, i samverkan med andra projekt på FOI. Vidare har arbete bedrivits för att generera geometriska modeller av tidigare uppmätta stridsfordon, beräkning av radarsignaturer från CAD-modeller av stridsfordon samt beräkning av polarimetriska särdrag från dessa radarsignaturer. Dessa särdrag kommer att användas för målklassificering. Inom precisionsstyrning har arbete bedrivits för att undersöka hur noggrant position, riktning/orientering och hastighet kan skattas hos ett markmål. Ett målsignaturbibliotek är under uppbyggnad. Biblioteket kommer att innehålla data från flera olika sensorer såsom laser, IR och radar, och på sikt är det tänkt att målbiblioteket ska innehålla signaturer med våglängder från UV t.o.m. mikrovågor (radar). Det beskrivna arbetet som utförts inom sensorinventeringen är en kort genomgång av några våglängdsband och några sensortyper, med fokusering på deras lämplighet för en målsökare i slutfasen.
Abstract Within the project "Intelligent Munition" a system is studied where fuzing- and seeker sensors (laser, lR, radar,.. .) are integrated into one operational system. During fy 2002 the work has been carried out within several different areas like signal processing and precision guidance, and also consisted of initialising the build-up of a target signature library and making a sensor inventory. This report describes part of this work. During this year we have made the preparations for the forthcoming work on signal processing with focus on target recognition. A simulation environment for IR- and laser-radar has been created in cooperation with other projects at the FOI. We have also made geometric models of some armoured targets, calculated radar signatures from corresponding CAD-models and also calculated polarimetric characteristic from these radar signatures. These characteristics will be used for target classification. Within precision guidance we have investigated how accurately position/heading/orientation and speed can be estimated for a ground target. A target signature library is under construction. The library will contain data from different sensors like: laser, IR and radar, and will in the future contain the whole waveband from UV to microwaves (radar). The work on the sensor inventory is a short review of some wavebands and sensors, with focus on their application for final guidance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182